จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด : 111  คน
 
ลำดับ
ชื่อ สกุล
               หน่วยงาน / คณะ
ดร.วาริน เชาวทัต   คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์เบญจมาศ ปัญญางาม   คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ประภา วัฒนะคีรี   คณะวิทยาศาสตร์
นางสาววราภรณ์ อินสม   คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.ศศิธร วงศ์เรือง   คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ   คณะวิทยาศาสตร์
นายพร พรมมหาราช   คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวเบญจพรรณ เมธาจารย์   คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ภาณุพงษ์ เลาหสม   คณะวิจิตรศิลป์
10  นายนิวัติ บุญเลิศ   คณะวิจิตรศิลป์
11  อาจารย์สิทธิโชค ทรัพย์ไพบูลย์กิจ   คณะวิทยาศาสตร์
12  รศ.พิษณุ เจียวคุณ   สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
13  อาจารย์กิตติพิชญ์ คุปตะวาณิช   คณะวิทยาศาสตร์
14  ดร.จักริน ชวชาติ   คณะวิทยาศาสตร์
15  ดร.อารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง   คณะวิทยาศาสตร์
16  ผศ.ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์   คณะวิทยาศาสตร์
17  อาจารย์สาคร  เรือนไกล   วิทยาลัยนานาชาติ
18  อาจารย์กฤตวยาน์ ทองคู่   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
19  อาจารย์อรุโณทัย  พงษ์วาท   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
20  อาจารย์จิราวิทย์ ญาณจินดา   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
21  ดร.อนิรุท ไชยจารุวณิช   คณะวิศวกรรมศาสตร์
22  ผศ.วาสนา นัยโพธิ์   คณะวิทยาศาสตร์
23  ผศ.ดร.เสมอแข สมหอม   คณะวิทยาศาสตร์
24  ดร.อภิชาต ลิมปิชัยพานิช   คณะวิทยาศาสตร์
25  ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์   คณะวิทยาศาสตร์
26  นายประพัฒน์ พิละกันทา   คณะมนุษยศาสตร์
27  นางสาวสุภาภรณ์ มโนรส   คณะมนุษยศาสตร์
28  อาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐ   คณะมนุษยศาสตร์
29  อาจารย์ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ   คณะมนุษยศาสตร์
30  นางสาวกรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
31  อาจารย์คณิตา ตุมพสุวรรณ   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
32  อาจารย์พรธิดา แก้วกมล   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
33  ดร.จิดาภา ทิน้อย   คณะวิทยาศาสตร์
34  นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล   คณะเกษตรศาสตร์
35  ผศ.ดร.มานะ แซ่ด่าน   คณะวิศวกรรมศาสตร์
36  ผศ.ดร.นิติ คำเมืองลือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์
37  นางประภาพร ช่างเรือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์
38  นายธกฤต เฉียบแหลม   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
39  ดร.คมศักดิ์ เมฆสมุทร   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
40  นายสมยศ โอ่งเคลือบ   คณะมนุษยศาสตร์
41  อาจารย์ทยากร อินทร์อุดม   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
42  ดร.ประทานทิพย์ กระมล   คณะเกษตรศาสตร์
43  อาจารย์เฉลิมพล คงจิตต์   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
44  นายสมเกียรติ น่วมนา   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
45  นางสาวสุนันทา วังกานต์   คณะวิทยาศาสตร์
46  นางสาวนุชนิภา  นันทะวงศ์   คณะวิทยาศาสตร์
47  นายบัณฑิต ลีละศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์
48  ผศ.วลัยพร กาญจนการุณ   คณะมนุษยศาสตร์
49  อาจารย์ธีรัช ปัญโญ   คณะมนุษยศาสตร์
50  อาจารย์พชร ตินะมาส   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
51  อาจารย์สรัญญา คงจิตต์   คณะมนุษยศาสตร์
52  นางแสงดาว แบนซิเกอร์   คณะเกษตรศาสตร์
53  ดร.มินตรา ศีลอุดม   คณะเกษตรศาสตร์
54  ดร.จุฑามาส คุ้มชัย   คณะเกษตรศาสตร์
55  ดร.ทศพล มูลมณี   คณะเกษตรศาสตร์
56  ดร.อรอุมา เรืองวงษ์   คณะเกษตรศาสตร์
57  ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์   คณะเกษตรศาสตร์
58  ดร.สรัญยา วัลยะเสวี   คณะเกษตรศาสตร์
59  ดร.เมทินี เขียวกันยะ   คณะวิทยาศาสตร์
60  ดร.นพรัตน์ วนิชชานันท์   คณะวิทยาศาสตร์
61  ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล   คณะเกษตรศาสตร์
62  อาจารย์ดิลกา ไตรไพบูลย์   คณะพยาบาลศาสตร์
63  นายศานิต ถิรยุทธนา   คณะเกษตรศาสตร์
64  ดร.ต่อนภา ผุสดี   คณะเกษตรศาสตร์
65  ดร.สุขจิตต์ กังวานคุณากร   คณะวิทยาศาสตร์
66  นางสาวแสงทิวา  สุริยงค์   คณะเกษตรศาสตร์
67  รศ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา   คณะแพทยศาสตร์
68  ดร.นันทวรรณ ม่วงใหญ่   คณะมนุษยศาสตร์
69  ดร.ศศิษยา แสงผึ้ัง   คณะมนุษยศาสตร์
70  ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย   คณะสัตวแพทยศาสตร์
71  ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน   คณะเกษตรศาสตร์
72  ผศ.ดร.กัญญณัฏฐา อิทธินิติวุฒิ   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
73  นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
74  นางสาววริชา สร้อยสวิง   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
75  รศ.ดร.วีนัส ฤๅชัย   คณะเศรษฐศาสตร์
76  นายสุริยา ตาเที่ยง   คณะเกษตรศาสตร์
77  นางสาวละอองนวล  ศรีสมบัติ   คณะวิทยาศาสตร์
78  ดร.ธัญวดี ฤทธิวิกรม   คณะวิทยาศาสตร์
79  ผศ.ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์   คณะวิทยาศาสตร์
80  ผศ.ดร.อัจฉรา สโรบล   คณะมนุษยศาสตร์
81  รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์   คณะวิทยาศาสตร์
82  นางสาวสุวิชา วรรณวิเชียร   คณะวิทยาศาสตร์
83  ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา   คณะอุตสาหกรรมเกษตร
84  อาจารย์สุวรรณา เดชะรัตนางกูร   คณะอุตสาหกรรมเกษตร
85  นายกำธร พุทธิขจร   คณะอุตสาหกรรมเกษตร
86  ดร.ชาติชาย  ดวงสอาด   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
87  อาจารย์ศิรประภา วัฒนากุล   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
88  อาจารย์กิตติธัช สุคีตา   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
89  รศ.ดร.สุพร  จารุมณี   คณะเภสัชศาสตร์
90  นางสาวศุภนันท์ จันทรา   คณะเกษตรศาสตร์
91  ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
92  นายพัทธนิตย์ สุวรรณประดับ   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
93  นายธีระพงษ์ เสาวภาคย์   คณะเกษตรศาสตร์
94  นางเทพพร  สุคำวัง   สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
95  นางพัชริภา  ศิริอาชารุ่งโรจน์   สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
96  นางสาวมธุรส  กัลยา   สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
97  นางสาวปนัดดา ปัญญาดา   สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
98  นายกีรติ ตันติคะเนดี   สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
99  นางสาวธิดารัตน์  พูลสุข   สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
100  นางสาวนิศากร โสสิงห์   สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
101  นายสมพงษ์  วงศ์ใหญ่   สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
102  นางธัญญกานต์  ร่มโพธิ์เย็น   สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
103  นางสาวนับดาว  ทองวินิชศิลป   สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
104  นายนัฐกร มะโนหาญ   สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
105  ดร.เจริญ เพ็ชรรัตน์   คณะมนุษยศาสตร์
106  อาจารย์พัชรินทร์ ครุฑเมือง   คณะเกษตรศาสตร์
107  รศ.สิริพันธ์ ณรงค์ชัย   คณะแพทยศาสตร์
108  นายถาวโรจน์ ทองคำ   คณะเศรษฐศาสตร์
109  อาจารย์สุชาติ พรหมขัติแก้ว   คณะเศรษฐศาสตร์
110  ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์   คณะเศรษฐศาสตร์
111  ผศ.ดร.สุทัศน์  สุระวัง   คณะอุตสาหกรรมเกษตร
   

*หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลหรือพบปัญหาการลงทะเบียนกรุณาโทร  053-941408