จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด : 252  คน
 
ลำดับ
ชื่อ สกุล
               หน่วยงาน / สถาบัน
นางสาวอนงค์พรรณ ยอดชุมภู คณะแพทยศาสตร์
ผศ.โอฬาร อาภรณ์ชยานนท์ คณะแพทยศาสตร์
รศ.โอภาส เศรษฐบุตร คณะแพทยศาสตร์
ผศ.ชัยเลิศ พงษ์นริศร คณะแพทยศาสตร์
อาจารย์อุบล แสงอนันต์ คณะแพทยศาสตร์
นางสาวสุรพร ประจงแสงศรี คณะแพทยศาสตร์
ศ.อภิชาต สุนธสรรพ์ คณะแพทยศาสตร์
นางสุจิตรา หุ่นดี คณะแพทยศาสตร์
รศ.จงกลณี เศรษฐกร คณะแพทยศาสตร์
10  นางสาวมนัสชนก เหรียญโมรา คณะแพทยศาสตร์
11  นางปัทมา หมั่นพินิจ คณะแพทยศาสตร์
12  นางสาวกันยารัตน์ กล่ำอาจ คณะแพทยศาสตร์
13  นางสาวนพวรรณ โตวรรณ คณะแพทยศาสตร์
14  ศ.ดรนงนุช วณิตย์ธนาคม คณะแพทยศาสตร์
15  ผศ.ดร.มณสิชา ป้องป้อม คณะแพทยศาสตร์
16  นายพัชรเสฏฐ์ สถิตย์พรวังขวา คณะแพทยศาสตร์
17  รศ.พีระศักดิ์  เลิศตระการนนท์ คณะแพทยศาสตร์
18  ผศ.นันทิการ์ สันสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์
19  รศ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน คณะแพทยศาสตร์
20  นางสาวพรพรรณ เรืองคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์
21  อาจารย์พวงทิพย์ คุณานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์
22  ผศ.บุญต่วน แก้วปินตา คณะแพทยศาสตร์
23  นายประไพ เดชคำรณ คณะแพทยศาสตร์
24  นางสาวโสภา ปัญญาเจริญ คณะแพทยศาสตร์
25  รศ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์ คณะแพทยศาสตร์
26  อาจารย์อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา คณะแพทยศาสตร์
27  นางสาวรัชนู โพธิ์คำ คณะแพทยศาสตร์
28  รศ.ปรัชญา สมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์
29  นายณัฐชาต พันธุ์ศักดิ์ศิริ คณะแพทยศาสตร์
30  รศ.จาตุรงค์ กันชัย คณะแพทยศาสตร์
31  รศ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค คณะแพทยศาสตร์
32  ดร.วรลักษณ์ สัปจาตุระ คณะแพทยศาสตร์
33  อาจารย์ปริรัตน์ คนสูง คณะแพทยศาสตร์
34  นางปุณยนุช สุขสบาย คณะแพทยศาสตร์
35  รศ.มลฤดี เอกมหาชัย คณะแพทยศาสตร์
36  รศ.สุวลี พจมานวิพุธ คณะแพทยศาสตร์
37  ผศ.วิทธนี ณ เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
38  อาจารย์ยุทธพันธ์ วรรณโสภา คณะแพทยศาสตร์
39  รศ.ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์
40  ผศ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ คณะแพทยศาสตร์
41  นางสาวพัชราภรณ์ เทพชัย คณะทันตแพทยศาตร์
42  นางสาวบุษบรรณ ขันมะลิ คณะทันตแพทยศาตร์
43  ผศ.จินตนา อิทธิเดชารณ คณะทันตแพทยศาตร์
44  ผศ.พิริยะ เชิดสถิรกุล คณะทันตแพทยศาตร์
45  นางมัจรินทร์ คำมะนิด คณะทันตแพทยศาตร์
46  รศ.ปราโมทย์  ทิพย์ดวงตา คณะเภสัชศาสตร์
47  นางชัญญา ต๊ะตา คณะเภสัชศาสตร์
48  นางสาวดวงพร ชัชวารี คณะเภสัชศาสตร์
49  ผศ.ดร.ชฎารัตน์ อัมพะเศวต คณะเภสัชศาสตร์
50  นางกนกอร แสนอาษา คณะเภสัชศาสตร์
51  นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยเมฆา คณะเภสัชศาสตร์
52  นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง คณะเภสัชศาสตร์
53  รศ.ดร.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์
54  รศ.โชคชัย วงค์สินทรัพย์ คณะเภสัชศาสตร์
55  รศ.ดร.นันทณี  เสถียรศักดิ์พงศ์ คณะเทคนิคการแพทย์
56  นางเตือนใจ  โพนสูง คณะเทคนิคการแพทย์
57  นายสมทบ  พาจรทิศ คณะเทคนิคการแพทย์
58  นายจิรภัทร  บุญสม คณะเทคนิคการแพทย์
59  นางนิดา บุญเฮง คณะเทคนิคการแพทย์
60  นางจีราภรณ์ พัฒนวรรณ คณะเทคนิคการแพทย์
61  นายสิบโทศรชัย  จุมปา คณะเทคนิคการแพทย์
62  นางสาวอัจฉราภรณ์ ตาบุญ คณะเทคนิคการแพทย์
63  ผศ.ดร.นวลลออ  ธวินชัย คณะเทคนิคการแพทย์
64  รศ.ดร.อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ คณะเทคนิคการแพทย์
65  ผศ.ดร.สุภาพร  ชินชัย คณะเทคนิคการแพทย์
66  ผศ.ดร.เพ็ญนภา  คลังสินศิริกุล คณะเทคนิคการแพทย์
67  รศ.ดร.ปรียานาถ  วงศ์จันทร์ คณะเทคนิคการแพทย์
68  ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี คณะเทคนิคการแพทย์
69  นางอัจฉราพรรณ์ กัลยาศรี คณะเทคนิคการแพทย์
70  รศ.ดร.วารุณี  ฟองแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์
71  นางสุธิศา ล่ามช้าง คณะพยาบาลศาสตร์
72  ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณะพยาบาลศาสตร์
73  รศ.ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์
74  อาจารย์วันเพ็ญ ทรงคำ คณะพยาบาลศาสตร์
75  นางวีระพร ศุทธากรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์
76  นางสาวทิพาพร วงศ์หงษ์กุล คณะพยาบาลศาสตร์
77  รศ.ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา คณะพยาบาลศาสตร์
78  ดร.ทศพร คำผลศิริ คณะพยาบาลศาสตร์
79  ดร.หรรษา  เศรษฐบุปผา คณะพยาบาลศาสตร์
80  ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ คณะพยาบาลศาสตร์
81  ผศ.ดร.ประทุม สร้อยวงค์ คณะพยาบาลศาสตร์
82  นางพิศมัย ยลภักตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
83  ผศ.ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์
84  นางนงนุช ไชยยศ คณะพยาบาลศาสตร์
85  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์
86  นางสาวอรพิน พรหมตัน คณะพยาบาลศาสตร์
87  รศ.ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา คณะพยาบาลศาสตร์
88  นายเดชา ทำดี คณะพยาบาลศาสตร์
89  อาจารย์ดิลกา ไตรไพบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์
90  ศ.ดรวิภาดา คุณาวิกติกุล คณะพยาบาลศาสตร์
91  ผศ.ดร.ประทุม สร้อยวงค์ คณะพยาบาลศาสตร์
92  นางสาวอมรรัตน์ ขัติยศ คณะสัตวแพทยศาสตร์
93  ผศ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
94  ผศ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์
95  ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
96  ผศ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ คณะสัตวแพทยศาสตร์
97  นางทองพูล องค์ไชย คณะสัตวแพทยศาสตร์
98  ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี คณะสัตวแพทยศาสตร์
99  ผศ.ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล คณะวิทยาศาสตร์
100  ดร.สายัญ ปันมา คณะวิทยาศาสตร์
101  ดร.สมชาย ศรียาบ คณะวิทยาศาสตร์
102  ผศ.มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์ คณะวิทยาศาสตร์
103  นางปารณีย์ กันทวี คณะวิทยาศาสตร์
104  ผศ.ดร.สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี คณะวิทยาศาสตร์
105  ผศ.ดร.จิตรลดา ทองใบ คณะวิทยาศาสตร์
106  ผศ.ดร.วนารักษ์ ไซพันธุ์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์
107  ดร.อรวรรณ คำมั่น คณะวิทยาศาสตร์
108  ผศ.กานดา สิงขรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
109  ดร.สาคร ริมแจ่ม คณะวิทยาศาสตร์
110  ดร.อรวรรณ วิรัลห์เวชยันต์ คณะวิทยาศาสตร์
111  ดร.จีรพร เพกเกาะ คณะวิทยาศาสตร์
112  รศ.ดร.สุภาพ ชูพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
113  นางสาวอาทิตยา อุ่นคำ คณะวิทยาศาสตร์
114  ผศ.ดร.สมพร จันทระ คณะวิทยาศาสตร์
115  ดร.ศันศนีย์ คำบุญชู คณะวิทยาศาสตร์
116  ดร.ดรรชนี พัทธวรากร คณะวิทยาศาสตร์
117  ผศ.ดร.จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
118  รศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณะวิทยาศาสตร์
119  อาจารย์ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์
120  รศ.ดร.จินตนา สิริพิทยานานนท์ คณะวิทยาศาสตร์
121  นางสาวจรัญญา บุญทายศ คณะวิทยาศาสตร์
122  นายพร พรมมหาราช คณะวิทยาศาสตร์
123  ผศ.ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว คณะวิทยาศาสตร์
124  รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์
125  ผศ.ดร.สกุณณี บวรสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์
126  ดร.สมลักษณ์ อุตุดี คณะวิทยาศาสตร์
127  ดร.ยุพา ทาโสด คณะวิทยาศาสตร์
128  ดร.วาริน เชาวทัต คณะวิทยาศาสตร์
129  นางสาววราภรณ์ อินสม คณะวิทยาศาสตร์
130  ผศ.ดร.สมจิตร อยู่เป็นสุข คณะวิทยาศาสตร์
131  ผศ.ดร.รุ่งฉัตร  ชมภูอินไหว คณะวิศวกรรมศาสตร์
132  ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
133  นางสาวสาวิตรี บุญช่วย คณะวิศวกรรมศาสตร์
134  นางสุพัตรา สันติภราภพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
135  นายสุทัศน์  ขันเลข คณะวิศวกรรมศาสตร์
136  นางสาวกฤษณา จิตรอมร คณะวิศวกรรมศาสตร์
137  นางแสงดาว แบนซิเกอร์ คณะเกษตรศาสตร์
138  นางสาวจันทร์จิรา ก้อนแก้ว คณะเกษตรศาสตร์
139  นางจันทร์จิรา จิตจิรเมธ คณะเกษตรศาสตร์
140  รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน คณะเกษตรศาสตร์
141  นางสาวแพรวพรรณ วิวันชัย คณะเกษตรศาสตร์
142  นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ คณะเกษตรศาสตร์
143  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ คณะเกษตรศาสตร์
144  นางสาวปราณี หะซัน คณะเกษตรศาสตร์
145  นางสาวนุชชนาท เตชนันท์ คณะเกษตรศาสตร์
146  นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล คณะเกษตรศาสตร์
147  นายสุรชาติ มุนินทร์ คณะเกษตรศาสตร์
148  ผศ.ดร.กมล งามสมสุข คณะเกษตรศาสตร์
149  นางสุทธิณี อินถา คณะเกษตรศาสตร์
150  นางสาริกา สุระนาถ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
151  นางปิยะนุช จันทนา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
152  นางสาวสังวาลย์ วรรณกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
153  ดร.รณชัย ปรารถนาผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
154  ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
155  ผศ.ดร.กรุณา รักษวิณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
156  อาจารย์กวิน ว่องวิกย์การ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
157  นางสาวสุภชานันท์ อินใจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
158  นางสาวสุธิดา สุมณศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
159  รศ.อัญชลี  เสริมส่งสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์
160  นายประพัฒน์ พิละกันทา คณะมนุษยศาสตร์
161  นางสาวสุภาภรณ์ มโนรส คณะมนุษยศาสตร์
162  อาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์
163  รศ.อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์
164  ดร.สุนีย์ เงินยวง คณะศึกษาศาสตร์
165  รศ.ดร.รัชนีกร ทองสุขดี คณะศึกษาศาสตร์
166  นางสาวผศ.ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย คณะศึกษาศาสตร์
167  นางสาวผศ.ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร คณะศึกษาศาสตร์
168  นายผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณะศึกษาศาสตร์
169  นางสาวพันธุ์ระวี สุจริตกุล คณะศึกษาศาสตร์
170  รศ.ดร.นิ่มอนงค์ งามประภาสม คณะศึกษาศาสตร์
171  นางนฤมล ศศิธร คณะศึกษาศาสตร์
172  นายภานุพงศ์ พรหมศิริ คณะสังคมศาสตร์
173  นางสาวนาริตา ชัยธิมา คณะสังคมศาสตร์
174  นางสาวกมลวัน สังสีแก้ว คณะสังคมศาสตร์
175  นางสาวมัตติกา ทังสุภูติ คณะสังคมศาสตร์
176  นางสาวยุพดี แต่ลิบฮง คณะสังคมศาสตร์
177  นางอณัญญา ทาจันทร์ คณะสังคมศาสตร์
178  นางสาวจันจีรา มันฑเล คณะสังคมศาสตร์
179  นางสาววรางคณา คำมงคล คณะสังคมศาสตร์
180  นางดารารัตน์ เจริญบุญ คณะสังคมศาสตร์
181  นางนวยนาฏ เดือนจันทร์ คณะสังคมศาสตร์
182  ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญ คณะสังคมศาสตร์
183  ผศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณะสังคมศาสตร์
184  นางสาวมาลี สิทธิเกรียงไกร คณะสังคมศาสตร์
185  นางสาวจิรนันท์ อินทรกำเนิด คณะสังคมศาสตร์
186  นายนิวัติ บุญเลิศ คณะวิจิตรศิลป์
187  ผศ.พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์ คณะวิจิตรศิลป์
188  รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณะวิจิตรศิลป์
189  ผศ.กิตติ มาลีพันธุ์ คณะวิจิตรศิลป์
190  รศ.ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ คณะบริหารธุกิจ
191  นายอิทธิพล ตันประคองสุข คณะบริหารธุกิจ
192  รศ.ชูศรี เที้ยศิริเพชร คณะบริหารธุกิจ
193  รศ.ชูศรี เที้ยศิริเพชร คณะบริหารธุกิจ
194  ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย คณะบริหารธุกิจ
195  นางนิตยา ธนัญชัย คณะบริหารธุกิจ
196  นางพิมพ์พิศา มณีจันทร์ คณะบริหารธุกิจ
197  นางสาวขนิษฐา คุ้มใหญ่โต คณะบริหารธุกิจ
198  นางยุพวดี อินต๊ะวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์
199  นางสาวนภัสพร ไชยวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์
200  นางสาวมัลลิกา กัญญธ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
201  นางสรัสนันท์ ตั้งไพศาลสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
202  รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร คณะเศรษฐศาสตร์
203  ผศ.ดร.คมสัน สุริยะ คณะเศรษฐศาสตร์
204  ดร.ประพัฒชนม์  จริยะพันธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์
205  ผศ.อรรนพ ลิมปนารมณ์ คณะการสื่อสารมวลชน
206  อาจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ คณะการสื่อสารมวลชน
207  นางปิยะวัน จันทราภานนท์ คณะการสื่อสารมวลชน
208  ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ คณะการสื่อสารมวลชน
209  นายปณต วงค์กัญญา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
210  นางสาวภูษณิศา สายคำ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
211  ดร.มาลินี คุ้มสุภา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
212  ดร.อุษามาศ เสียมภักดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
213  ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
214  นางบุญรัตน์ แก้วเชาว์รัมย์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
215  นางสาวณัฐกานต์ ตาวงศ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
216  นางสุนทรี โตวัฒน์นิมิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
217  ดร.พจนา พิชิตปัจจา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
218  ดร.วรรณภา ลีระศิริ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
219  นางสาววริชา สร้อยสวิง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
220  นางสาวพิมผกา อ้อมอารี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
221  อาจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค คณะนิติศาสตร์
222  นางสาวพิมพ์วลัญช์ กาบุญค้ำ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
223  นางสาวนุจจาลี กัมปนาทวุฒิกุล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
224  ดร.คมศักดิ์ เมฆสมุทร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
225  อาจารย์ธกฤต เฉียบแหลม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
226  อาจารย์ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
227  อาจารย์เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
228  นางสาวอรวรรณ เสาร์คำน้อย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
229  อาจารย์ภูดินันท์ สิงห์คำฟู วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
230  อาจารย์เฉลิมพล คงจิตต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
231  นางสาววิศรุตา ทองศุภผล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
232  นางเมธาพร ณ ลำพูน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
233  นางนิตยา สุวรรณรัตน์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
234  อาจารย์วาปี มโนภินิเวศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
235  อาจารย์ธีราพร แซ่เห่ว วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
236  ดร.ภักดีกุล รัตนา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
237  อาจารย์อัจฉรา คำอักษร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
238  อาจารย์ทยากร อินทร์อุดม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
239  นางสาวรัชนี มหานิล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
240  นางสาวนันท์ชพร การสมดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
241  อาจารย์กิตติธัช สุตีคา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
242  นางสาวอภิรดี โรจนประดิษฐ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
243  ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
244  นางอนัญญา คิ้มแหน บัณฑิตวิทยาลัย
245  นางสาวสิริกัลยา เอมหฤทัย บัณฑิตวิทยาลัย
246  รศ.ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี บัณฑิตวิทยาลัย
247  รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ บัณฑิตวิทยาลัย
248  นางธัญญกานต์ ร่มโพธิ์เย็น สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
249  นางเทพพร สุคำวัง สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
250  รศ.พิษณุ  เจียวคุณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
251  นายนัฐกร มะโนหาญ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
252  รศ.อุษณีย์ คำประกอบ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   

*หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลหรือพบปัญหาการลงทะเบียนกรุณาโทร  053-941416