แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรและกระบวนวิชา

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร

 • หลักสูตรที่จะร่าง/ปรับปรุงใหม่
 • หลักสูตรที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด
 • เอกสารรับรองคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • เอกสารประกอบการแต่งตั้งกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร
 • แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ ขั้นตอนที่ 1 (update 25 ก.ย. 62)
 • ข้อมูลหลักที่ควรชี้แจงประกอบการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่
 • แนวทางการวิเคราะห์หลักสูตรใหม่
 • มคอ. 2
 • มคอ. 2 หลักสูตรใหม่ OBE (update 23 มิ.ย. 63)
 • มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง OBE (update 23 มิ.ย. 63)
 • บทสรุปผู้บริหาร หลักสูตรเปิดใหม่ OBE (update 7 ม.ค. 63)
 • บทสรุปผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง OBE (update 7 ม.ค. 63)
 • หมายเหตุ การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ในระดับมหาวิทยาลัยพิจารณานั้น ยังไม่จำเป็นต้องแนบสำเนาระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องไว้ในภาคผนวกท้ายเล่ม ทั้งนี้ ให้เพิ่มเติมเอกสารดังกล่าว ไว้ในภาคผนวกของเอกสารหลักสูตรที่จะเสนอให้ สกอ. รับทราบเท่านั้น (มติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554)

 • แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) (update 22 ม.ค.63)
 • แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)(ฉบับรอ สป.อว.รับทราบหลักสูตร) (update 22 ม.ค.63)
 • แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) (ฉบับเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร) (update 22 ม.ค.63)
 • มคอ.3 OBE (update 7 ม.ค. 63)
  มคอ.4 OBE (update 7 ม.ค. 63)
 • ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา
 • ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา
 • ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง mapping (เฉพาะหมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) (update 8 ส.ค. 57)
 • ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง mapping GE (update 17 ก.พ.2558)
 • ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง mapping GE (เฉพาะหมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา)
 • ตารางปิดสอนกระบวนวิชา
 • มคอ.5 OBE (update 7 ม.ค. 63)
  มคอ.6 OBE (update 7 ม.ค. 63)
  ติดต่อเรา
  ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  โทรศัพท์ : 0-5394-1406, 1407, 1417, 1420, 1424

  โทรสาร : 0-5394-1404