ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานเซลล์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ พ.. 2537

 

                  โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้กำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานเซลล์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.. 2530 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2537  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2537  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

                  ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานเซลล์วิทยา  คณะแพทยศาสตร์ พ.. 2537"

                  ข้อ 2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 เป็นต้นไป

                  ข้อ 3   ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

                             ประเภท ก. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

                             ประเภท ข. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา

                             ประเภท ค. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน

                             ประเภท ง. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง

                  ข้อ 4   ให้กำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทต่าง ๆ ตามข้อ 3 ได้ดังต่อไปนี้

                             4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก.

                                   4.1.1  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา                                   200 บาท

                                   4.1.2  ค่าประกันของเสียหายทั่วไป                                  200 บาท

                             4.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ข.

                                   4.2.1  ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

                                            4.2.1.1  ภาคการศึกษาปกติ                                  250 บาท

                                            4.2.1.2  ภาคฤดูร้อน                                            150 บาท

                                   4.2.2  ค่าบำรุงห้องสมุด

                                            4.2.2.1  ภาคการศึกษาปกติ                                  200 บาท

                                            4.2.2.2  ภาคฤดูร้อน                                            100 บาท

                                   4.2.3  ค่าบำรุงสุขภาพ

                                            4.2.3.1  ภาคการศึกษาปกติ                                  70 บาท

                                            4.2.3.2  ภาคฤดูร้อน                                            50 บาท

                                   4.2.4  ค่าบำรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคการศึกษาปกติ      50 บาท

                                   4.2.5  ค่าบำรุงกีฬา                                                       50 บาท

                             4.3  ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค.

                                   4.3.1  ค่าลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนภาคบรรยาย

                                            ภาคการศึกษาปกติ หน่วยกิตละ                              40 บาท

                                   4.3.2  ค่าลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนภาคปฏิบัติการ

                                            ภาคการศึกษาปกติ  หน่วยกิตละ                             100 บาท

                                   4.3.3  ค่าลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน (ทั้งภาคบรรยาย

                                            และปฏิบัติการ) ภาคฤดูร้อน หน่วยกิตละ                   75 บาท

                             4.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง.

                                   4.4.1  ค่าขึ้นทะเบียนประกาศนียบัตร                                100 บาท

                                   4.4.2  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาละ  300 บาท

                                   4.4.3 ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนดวันละ 

                                            50 บาท แต่ไม่เกิน                                               500 บาท

                                   4.4.4 ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรละ                            20 บาท

                                   4.4.5  ค่าใบรับรองผลการศึกษา ชุดละ                             20 บาท

                                            รวมค่าส่งภายในประเทศ ชุดละ                               40 บาท

                                            รวมค่าส่งภายนอกประเทศ ชุดละ                            80 บาท

                                   4.4.6  ค่าออกหนังสือรับรองอื่น ๆ ของฝ่ายทะเบียนและ

                                            ประมวลผลการศึกษา ฉบับละ                                 20 บาท

                  การนับจำนวนวัน เพื่อคำนวณค่าปรับตามข้อ 4.4.3 ให้นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ดำเนินการจนถึงวันที่มาดำเนินการ โดยนับรวมวันหยุดราชการด้วย เศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน

                  ข้อ 5   ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ จะขอรับคืนไม่ได้นอกจากกรณี ดังต่อไปนี้

                             5.1  ค่าประกันของเสียหายในข้อ 4.1.2 จะขอรับคืนได้เต็มจำนวนหรือจำนวนคงเหลือ เมื่อได้หักหนี้สินผูกพันที่ต้องชำระไว้แล้ว ภายหลังพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

                             5.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ข. จะขอรับคืนได้เมื่อนักศึกษาได้ขอลาออกหรือลาพักการศึกษาภายในวันสุดท้ายของการถอนกระบวนวิชาเรียนโดยไม่ได้รับสัญลักษณ์ W

                             5.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค. จะขอคืนได้เมื่อนักศึกษาขอลาออก หรือลาพักการศึกษา หรือถอนกระบวนวิชานั้นๆ ในภาคการศึกษาปกติภายในวันสุดท้ายของการถอนกระบวนวิชาเรียน โดยไม่ได้รับสัญลักษณ์ W หรือในกรณีที่มหาวิทยาลัยงดสอนกระบวนวิชานั้นๆ

                  ข้อ 6   ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

                                 ประกาศ ณ วันที่  17  ตุลาคม พ.. 2537

 

                                                               (ลงนาม)      สง่า สรรพศรี

                                                                            (นายสง่า สรรพศรี)

                                                                    นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่