รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครั้งที่ 4/2548

วันพฤหัสบดีที่  10 มีนาคม  2548

ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

********************

 

ผู้เข้าประชุม

1.   ผศ.พงษ์อินทร์   รักอริยะธรรม         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานคณะกรรมการ ประธานที่ประชุม

2.   ผศ.ประคิณ        สุจฉายา                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการ

3.   รศ.เจษฎา         เกษมเศรษฐ์          กรรมการ

4.   รศ.วิรัช             พัฒนาภรณ์           กรรมการ

5.   รศ.ประภา         สุขเกษม              กรรมการ

6.   .ทรงศักดิ์        ศรีบุญจิตต์            กรรมการ

7.   นายเดชา          พรึงลำภู               ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                                                     

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดราชการอื่น)

1.   .พงษ์ศักดิ์       อังกสิทธิ์              อธิการบดี ประธานคณะกรรมการ

2.   รศ.ศานิต          รัตนภุมมะ             กรรมการ

3.   .วรวิทย์           เลาห์เรณู              กรรมการ

4.   รศ.เสริมศรี        ไชยศร                กรรมการ

5.   รศ.อรวรรณ       ทิตย์วรรณ            กรรมการ

6.   รศ.สัมพันธ์        สิงหราชวราพันธ์     กรรมการ

7.   ผศ.อรรณพ        คุณพันธ์               ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  กรรมการและเลขานุการ

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.   นางเทพพร          สุคำวัง                หัวหน้างานประสานงานและพัฒนาวิชาการ กองบริการการศึกษา

2.   นางพรวิจิตร         โคตรสมบัติ         นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา

 

เริ่มประชุมเวลา 09.50 .

            เนื่องจากอธิการบดี ประธานคณะกรรมการติดราชการอื่น จึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานคณะกรรมการ เป็นประธานดำเนินการประชุมแทน ซึ่งได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

 

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.   มติที่ประชุมคณบดี

      1.1    ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 มีมติดังนี้

1.       เห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ โดยให้ปรับการหักค่าธรรมเนียม     การศึกษาให้กับคณะเป็น 20% ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงการกระจายค่าธรรมเนียมให้กับคณะที่      รับผิดชอบสอนกระบวนวิชาพื้นฐาน เพื่อนำไปพัฒนาอาจารย์ในคณะนั้นๆ ด้วย

 

      1.2    ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 มีมติดังนี้

               1.   รับทราบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต      สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และให้ความเห็นชอบการใช้ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตามที่เสนอ  โดยมีความเห็นดังนี้

1)   อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ควรจะมีอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ที่มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพมาร่วมสอนจำนวนมากกว่านี้

                     2)   ขอให้ตรวจสอบอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีการระบุชื่ออาจารย์ที่เกษียณอายุราชการร่วมสอนอยู่ด้วย

                     3)   ให้คณะเจ้าของหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่หนึ่งและรุ่นที่สองซึ่งแตกต่างกันค่อนข้างมากว่าเป็นเพราะเหตุใด

2.   เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรเทียบโอน) .. … ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการ      วิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

3.   ให้ชะลอการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.. 2548 ขั้นตอนที่ 1 เพราะมีความไม่ชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการและคุณภาพของการเรียนการสอน เนื่องจากหลักสูตรยังไม่มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน เช่น อาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งจำนวนรับนักศึกษาตามที่กำหนดไว้ค่อนข้างมาก จะมีอาจารย์คุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเพียงพอหรือไม่ ปัญหาเรื่องงบประมาณจากรัฐที่ไม่ได้รับการสนับสนุนตามที่รัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณไว้ รวมทั้งปัญหาเรื่องคุณภาพของหลักสูตร จึงขอให้บัณฑิตวิทยาลัยเข้มงวดให้มากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยรับจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาทบทวนโดยจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

            ตามที่กองบริการการศึกษาได้มีหนังสือที่ ศธ 0515(2)/ 050 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2548 เสนอขอให้   คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 ผ่านระบบ e-Office นั้น

            คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  โดยไม่มีข้อแก้ไข

วาระที่   3    เรื่อง สืบเนื่อง  - ไม่มี

วาระที่  4     เรื่อง เสนอเพื่อทราบ –ไม่มี

วาระที่  5     เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

   5.1    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.. 2548
            ขั้นตอนที่ 1

            คณะศึกษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.. 2548 ขั้นตอนที่ 1 โดยมีสาระสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

            1.   เหตุผลและความจำเป็นในการเปิดสอนหลักสูตร

                  คณะศึกษาศาสตร์มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของประเทศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับกระบวนการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งให้เป็นการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   .. 2542    และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.. 2546  ซึ่ง                 ปัจจุบันการเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางด้านการศึกษาปฐมวัยมีอยู่เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเพียง 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            ซึ่งสถาบันดังกล่าวจะผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยออกสู่วิชาชีพนี้เพียงปีละประมาณ 86 คน          ซึ่งไม่เพียงพอในการบริการการศึกษาระดับนี้ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในเขตภาคเหนือตอนบนยังไม่มีการเปิดสอน     หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย แต่มีการเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วเขตภาคเหนือตอนบน ดังนั้น ครูของโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และสถานดูแลเด็กปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาต่อในหลักสูตรนี้

            2.   กำหนดการเปิดสอน เปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป โดยเปิดสอน  หลักสูตรแผน ก แบบ ก(2) เป็นหลักสูตรปกติ และหลักสูตรแผน ข เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ

            3.   จำนวนรับนักศึกษา      ปีการศึกษา 2548-2552 หลักสูตรแผน ก แบบ ก(2) รับนักศึกษาปีละ 10 คน และหลักสูตรแผน ข รับนักศึกษาปีละ 20 คน

            4.   ความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตร

                  4.1    อาจารย์ประจำหลักสูตร มี 7 คน (วุฒิปริญญาโท 3 คน, ปริญญาเอก 4 คน)

4.2        มีความพร้อมทางด้านสถานที่และอุปกรณ์การสอน โดยไม่ต้องการเพิ่มเติม

            5.   ผลการพิจารณาโครงร่างหลักสูตร                                                                                

                  5.1    คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  ให้ความเห็นชอบโครงร่างหลักสูตร ในคราวประชุม   ครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2547

                  5.2    ที่ประชุมคณบดี ให้ความเห็นชอบโครงร่างหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่      2 มีนาคม 2548

            ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.. 2548 ขั้นตอนที่ 1 ตามที่เสนอ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยมี     ข้อสังเกตดังนี้

            1.   อาจารย์ประจำหลักสูตรหลายท่านมีภาระงานสอนมากเนื่องจากเป็นอาจารย์ประจำของ        หลักสูตรสาขาวิชาอื่นด้วย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษา  ดังนั้น ในระยะแรกจึงควรเปิดสอนเฉพาะหลักสูตรแผน ก แบบ ก(2)         เพียงแผนเดียวก่อน เมื่อมีความพร้อมแล้ว จึงเปิดสอนหลักสูตรแผน ข เพิ่มเติมในภายหลัง

            2.   ควรปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการหลักสูตรภาคพิเศษ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรขึ้นภายในคณะ และใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นกลไกในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย 1 คน มาร่วมเป็นกรรมการ เพื่อทำการตรวจประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานของหลักสูตรใหม่ที่เกิดขึ้น โดยให้มีการระบุค่าใช้จ่ายไว้ในหลักสูตรด้วย

            3.   ควรเชิญอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น กุมารแพทย์ พยาบาลที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และทันตแพทย์สำหรับเด็ก มาร่วมสอนในหลักสูตร เนื่องจากสุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจะมีผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กด้วย ซึ่งหากคณะศึกษาศาสตร์สามารถจัดทำหลักสูตรในลักษณะนี้ได้ ก็จะทำให้หลักสูตรเข้มแข็ง    มีความน่าสนใจ  และจะเป็นจุดขายที่สามารถดึงดูดความสนใจให้มีผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้มากยิ่งขึ้น

 

   5.2    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2548

            คณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยขอปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก(1) และหลักสูตรแผน ก แบบ ก(2)     ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 

1.      เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร

                        เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้สนใจมากขึ้น โดยการเปิดแขนงวิชาเพิ่มขึ้นอีก 4 แขนงวิชา     ได้แก่ แขนงวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร และแขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านคนและสัตว์

2.      สาระสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร

2.1   หลักสูตรแผน ก แบบ ก(1) มีการปรับปรุงดังนี้

1)      เปิดแขนงวิชาเพิ่มอีก 4 แขนงวิชา รวมเป็น 6 แขนงวิชา จากเดิมซึ่งเปิดสอนเพียง              2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี และแขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ทางด้านพืช โดยเพิ่มเติม 4 แขนงวิชาใหม่ ได้แก่ แขนงวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยี      จุลินทรีย์  แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร และแขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านคนและสัตว์ พร้อมทั้งจัด         รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา และรายกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับแขนงวิชาต่างๆ

2)      กำหนดกิจกรรมทางวิชาการและเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาเพิ่มเติม คือ นักศึกษาต้อง      เสนอผลงานวิชาการระดับชาติที่มีรายงานการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบ      ผลงาน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง และตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับ           ในสาขาวิชานั้น หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีคณะกรรมการตรวจสอบผลงานในวารสาร   ระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 1เรื่อง หรือ เสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงาน     การประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

3)      เพิ่มกระบวนวิชาตามเงื่อนไขของสาขาวิชา โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม คือ กระบวนวิชา บว.ทช.(905)700 เทคโนโลยีชีวภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 หน่วยกิต

2.2   หลักสูตรแผน ก แบบ ก(2) มีการปรับปรุงดังนี้

        1)     มีการเปิดแขนงวิชาเพิ่มอีก 1 แขนงวิชา รวมเป็น 3 แขนงวิชา จากเดิมที่เปิดสอน 2       แขนงวิชา คือ แขนงวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี และแขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     ทางด้านพืช  โดยเพิ่มเติมแขนงวิชาใหม่ คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม-เกษตร พร้อมทั้งจัดรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา และรายกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับแขนงวิชาต่างๆ

        2)     แก้ไขรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

1.    ข้อ 1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) จากเดิม ไม่เกิน 3 หน่วยกิต         เปลี่ยนเป็น     ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

2.    ข้อ 1.2.2 แก้ไขข้อความ จากเดิม “กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี) ให้เลือกตาม        ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาฯ ไม่เกิน 3 หน่วยกิต…” เปลี่ยนเป็น “กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี) ให้เลือกตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำแขนงวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต…”

3.    กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม กำหนดเงื่อนไขของแขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้

-   นักศึกษาอาจถูกกำหนดให้ลงทะเบียนในกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีพื้นฐาน     ที่จำเป็นสำหรับแขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร โดยความ        เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาในกระบวนวิชาต่อไปนี้ คือ อ.ทช.(602)311 เทคโนโลยีชีวภาพ

                                 4.  กำหนดกิจกรรมทางวิชาการ คือ นักศึกษาควรเสนอผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 ครั้ง

2.3   ขอปรับปรุงแผนกำหนดการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร

            3.   ผลการพิจารณาหลักสูตร 

3.1    คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่         6/2546 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2546 และครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547

3.2    ที่ประชุมคณบดี  ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548

 

            ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2548  ตามที่เสนอ  และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

 

   5.3    หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2548

            คณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยขอปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร แบบ 1(1) และหลักสูตรแบบ 1(2) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 

1.      เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร

                        เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้สนใจมากขึ้น โดยการเปิดแขนงวิชาเพิ่มขึ้นอีก 4 แขนงวิชา    ได้แก่ แขนงวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร และแขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านคนและสัตว์

2.      สาระสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร

2.1   หลักสูตรแบบ 1(1) มีการปรับปรุงดังนี้

1)      เปิดแขนงวิชาเพิ่มอีก 4 แขนงวิชา รวมเป็น 6 แขนงวิชา จากเดิมที่เปิดสอน 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี และแขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช และ     เพิ่มเติมแขนงวิชาใหม่ ได้แก่ แขนงวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร และแขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านคนและสัตว์

2)      ปรับลดจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์โครงสร้างหลักสูตรปริญญาเอกสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี จากเดิม 73 หน่วยกิต เหลือ 72 หน่วยกิต

3)      เพิ่มกระบวนวิชาตามเงื่อนไขของสาขาวิชา โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม คือ กระบวนวิชา บว.ทช.(905)700 เทคโนโลยีชีวภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3 หน่วยกิต

4)      ปรับเพิ่มเงื่อนไขกิจกรรมทางวิชาการ และเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ในการเสนอ      ผลงานหรือการตีพิมพ์เป็นระดับนานาชาติ

                  2.2   หลักสูตรแบบ 1(2) มีการปรับปรุงดังนี้

1)      เปิดแขนงวิชาเพิ่มอีก 4 แขนงวิชา รวมเป็น 6 แขนงวิชา จากเดิมที่เปิดสอน 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี และแขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช และ   เพิ่มเติมแขนงวิชาใหม่ ได้แก่ แขนงวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร และแขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านคนและสัตว์

2)      เพิ่มกระบวนวิชาตามเงื่อนไขของสาขาวิชา โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม คือ กระบวนวิชา บว.ทช.(905)700 เทคโนโลยีชีวภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3 หน่วยกิต

3)      ปรับเพิ่มเงื่อนไขกิจกรรมทางวิชาการ และเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ในการเสนอ       ผลงานหรือการตีพิมพ์เป็นระดับนานาชาติ

2.3   หลักสูตรแบบ 2(1) มีการปรับปรุงดังนี้

1)     มีการเปิดแขนงวิชาเพิ่มอีก 1 แขนงวิชา รวมเป็น 3 แขนงวิชา จากเดิมที่เปิดสอน 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี และแขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช และเพิ่มเติมแขนงวิชาใหม่ คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

2)         ปรับลดจำนวนหน่วยกิตสะสมรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม 73 หน่วยกิต เหลือ 72 หน่วยกิต โดยปรับลดหน่วยกิตกระบวนวิชาเรียน จากเดิม 25 หน่วยกิต เหลือ 24 หน่วยกิต

3)         กระบวนวิชาบังคับร่วมในสาขาวิชาเฉพาะ เพิ่มหน่วยกิต จากเดิม 4 หน่วยกิต เป็น 7     หน่วยกิต และกำหนดกระบวนวิชาเพิ่ม 1 วิชา คือ บว.ทช.(905)700 เทคโนโลยี       ชีวภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3 หน่วยกิต

4)         จัดรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา และรายละเอียดกระบวนวิชาให้    สอดคล้องกับแขนงวิชาต่างๆ

                  2.4   หลักสูตรแบบ 2(2) มีการปรับปรุงดังนี้

1)     มีการเปิดแขนงวิชาเพิ่มอีก 1 แขนงวิชา รวมเป็น 3 แขนงวิชา จากเดิมที่เปิดสอน 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี และแขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช และเพิ่มเติมแขนงวิชาใหม่ คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

2)      เพิ่มกระบวนวิชาบังคับร่วม 1 กระบวนวิชา คือ อ.ทช.(602)831 รูปแบบจำลองของชีวกระบวนการ  3 หน่วยกิต

3)      จัดรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา และรายละเอียดกระบวนวิชาให้      สอดคล้องกับแขนงวิชานั้น ๆ

2.5   ขอปรับปรุงแผนกำหนดการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร

            3.   ผลการพิจารณาหลักสูตร 

3.1    คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่         6/2546 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2546 และครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547

3.2    ที่ประชุมคณบดี  ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548

            ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยี   ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2548 ตามที่เสนอ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

     5.4   (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรเทียบโอน) .. 254…

            ตามที่กองบริการการศึกษาขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรเทียบโอน) .. 254… ซึ่งเป็นการปรับปรุงจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี) .. 2542 เพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 0506/4272 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2547 เกี่ยวกับการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2546) ทั้งนี้ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม ทั้งนี้ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2547 แล้ว นั้น

            ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรเทียบโอน) .. 254… ตามที่เสนอ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

 

ปิดประชุมเวลา  11.30 .

 

 

       (นายเดชา  พรึงลำภู)                                                                      

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา                                                             

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                                                

   ผู้บันทึกรายงานการประชุม