จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด : 318  คน
 
ลำดับ
ชื่อ สกุล
               หน่วยงาน / สถาบัน
 ดร.   อลงกรณ์ คูตระกูล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 นาง   สุชาดา  ทองศุภผล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รศ.   เพ็ญรัตน์  หงษ์วิทยากร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ผศ.ดร.   ยิ่งมณี  ยิ่งมณี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 นาย   พร พรมมหาราช  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 นาย   ญาณวิทยา บุญเฮง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 นาง   นริศรา วัชระสกลพงษ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 นาง   ศรีจันทร์ จันทร์ฤกษ์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
 นาง   พรรณณิภา  ต่อมดวงแก้ว  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
10   ผศ.ดร.   พิทักษ์ อยู่มี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11   ศ.ดร   สมคิด เลิศไพฑูรย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12   ผศ.ดร.   เผด็จ เผ่าละออ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13   นาง   เพ็ญพรรณ ปิยารมณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14   รศ.ดร.   ศิริ ฮามสุโพธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
15   นาย   ประทีป พืชทองหลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
16   ผศ.   นุกูล พิกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
17   ผศ.   ศตวรรณ พิกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
18   ดร.   สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19   นางสาว   สุวรรณา  เมืองแก้ว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20   นาย   ณรงค์ ชวสินธุ์  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
21   นาง   ศรีสุดา ศรีบัณฑิตกุล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22   รศ.   เยาลักษณ์ สุขธนะ  มหาวิทยาลัยมหิดล
23   รศ.ดร.   ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
24   ดร.   พัชนี จินชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
25   อาจารย์   วัลลภา ศรีทองพิมพ์  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
26   นาย   อดุลย์ วงศ์มาลี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์(วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่)
27   นาย   ดวงดี ดวงดอก  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์(วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่)
28   นาง   อัจฉรา ศรีพลากิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29   อาจารย์   จิราภรณ์ พรหมทอง  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
30   อาจารย์   สิตา ทายะติ  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
31   อาจารย์   กฤติกา อินตา  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
32   อาจารย์   กัญสุชญา ศรีอมรทัต  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
33   อาจารย์   ศนิ ไทรหอมหวล  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
34   นาย   กรภัทร์ บุญเรือนยา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
35   นาง   ปิยนุช  พานิชกุล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
36   นาง   เฉิดโฉม กุลสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
37   รศ.ดร.   มานี เหลืองธนะอนันต์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
38   อาจารย์   ภคมณฑน์  สาสะตานันท์  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
39   รศ.   น้อม สังข์ทอง  มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา
40   นางสาว   วัลลยา ธรรมอภิบาล  มหาวิทยาลัยทักษิณ
41   ผศ.   ยะผาด วิวัฒน์พงษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
42   นาย   พิสุทธิ์ พวงนาค  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
43   ผศ.   บัณฑิต จิรจริยาเวช  มหาวิทยาลัยมหิดล
44   อาจารย์   วิภา ขูรีรัง  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
45   รศ.   อุมาภรณ์ คงอุไร  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
46   นางสาว   วิชารี  ปิ่นทอง  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
47   ผศ.   เดชา ทำดี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
48   นางสาว   อัจฉราภรณ์   ตาบุญ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
49   อาจารย์   ปฐม จูจันทร์  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
50   รศ.ดร.   นงนิตย์ มรกต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
51   ดร.   กัลย์ กัลยาณมิตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
52   อาจารย์   ปฎิยพรรณ เผือกสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
53   อาจารย์   พริ้มเพรา นิตรมร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
54   ผศ.   อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
55   นาง   น้ำทิพย์  เทพบุตร  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
56   นางสาว   วราภรณ์ ปักการะโต  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
57   นาง   ลาวัลย์ ทวีผล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
58   ผศ.ดร.   อภินนท์ นันทิยา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
59   ผศ.ดร.   ชัยณรงค์ ขันผนึก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
60   ดร.   พิมพ์ชนา ฮกทา  มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
61   ดร.   จิดาภา สุวรรณฤกษ์  มหาวิทยาลัยทักษิณ
62   ผศ.ดร.   อังสนา อัครพิศาล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
63   ดร.   จิรวัฒน์ พัสระ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
64   นางสาว   ปราณี หะซัน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
65   นาง   นงเยาว์ แสงคำเฉลียง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
66   ผศ.ดร.   เด่นพงษ์ สุดภักดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67   อาจารย์   บุญรักษา ปัญญายืน  มหาวิทยาลัยเนชั่น
68   อาจารย์   ปฏิญญา ธรรมเมือง  มหาวิทยาลัยเนชั่น
69   อาจารย์   ธวัชชัย แสนชมภู  มหาวิทยาลัยเนชั่น
70   อาจารย์   สกุลศักดิ์ อินหล้า  มหาวิทยาลัยเนชั่น
71   อาจารย์   ศศิวิมล  แรงสิงค์  มหาวิทยาลัยเนชั่น
72   อาจารย์   ชินพันธ์ โรจนไพบูลย์  มหาวิทยาลัยเนชั่น
73   ผศ.   บุรินทร์ รุจนพันธ์  มหาวิทยาลัยเนชั่น
74   ผศ.   วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
75   นางสาว   วรรษวดี แก้วประพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
76   ผศ.ดร.   วีระพันธ์  รังสีวิจิตรประภา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
77   ดร.   กุหลาบ ปุริสาร  มหาวิทยาลัยอีสาน
78   รศ.ดร.   นีออน พิณประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยอีสาน
79   อาจารย์   ฐากร เจริญรัมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
80   อาจารย์   ภูริภูมิ ชมพูนุช  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
81   ดร.   จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
82   นาย   วิทยา เจียมธีระนาถ  มหาวิืทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
83   นาง   พัชมน จิรรัตโนภาส  มหาวิืทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
84   อาจารย์   อาพัทธ์ เตียวตระกูล  มหาวิทยาลัยนเรศวร
85   รศ.ดร.   ปัญญา มินยง  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
86   นางสาว   ชนัดดา ภูหงษ์ทอง  มหาวิทยาลัยนเรศวร
87   ดร.   สมสุข ธีระพิจิตร  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
88   รศ.ดร.   พนิต เข็มทอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
89   รศ.ดร.   ลิลลี่ กาวีต๊ะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
90   ผศ.ดร.   ลดาวัลย์ พวงจิตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
91   ผศ.   อนันท์ธนา เมธานนท์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
92   นางสาว   ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์  มหาวิทยาลัยรังสิต
93   นางสาว   อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์  มหาวิทยาลัยรังสิต
94   ดร.   จิระศักดิ์ สาระรัตน์  มหาวิทยาลัยรังสิต
95   ดร.   พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ  มหาวิทยาลัยรังสิต
96   อาจารย์   ไพรศิลป์ ปินทะนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
97   ผศ.ดร.   ธรรมกิตติ์ ธรรมโม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
98   ผศ.ดร.   พัฒนา บุญญประภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
99   ผศ.   โฉมฤดี สิริวันต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
100   ผศ.ดร.   จิราภรณ์ พงศ์ศรีทัศน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
101   ผศ.ดร.   ปานเพชร  ชินินทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
102   นาย   วิรัช โหตระไวศยะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
103   นาย   เด่นศักดิ์  หอมหวล  วิทยาลัยชุมชนตาก
104   นาย   ประยงค์  ศรีไพรสนท์  วิทยาลัยชุมชนตาก
105   ดร.   พัชรี ปรีดาสุริยะชัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
106   ดร.   ณัฐา ค้ำชู  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107   ดร.   กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์  มหาวิทยาลัยรังสิต
108   ผศ.ดร.   เกศริน มนูญผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช,
109   ผศ.   เฉิดฉิน สุกปลั่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
110   นาง   อภิรดี ผลประเสริฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
111   อาจารย์   สุธิดา ฝ่ายรีย์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
112   นาย   ชูเกียรติ  โพนแก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
113   นาย   ปรีดา พุทธวงศ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
114   นาย   สุเมธ สารศรี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
115   นาย   สราวุธ กันทาจา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
116   ผศ.   วิสิฐ  ธัญญะวัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
117   ผศ.   ม.ล.ปัทมาวดี สิงหจารุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
118   ดร.   ประภาพรรณ  รักเลี้ยง  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
119   ดร.   พงษกร  หงษ์กราย  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
120   รศ.   กัญญามน   อินหว่าง  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
121   นาย   ครรชิต พิชัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
122   รศ.ดร.   เสรี ชัดแช้ม  มหาวิทยาลัยบูรพา
123   นาย   อธิชาติ  บุญญยศยิ่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
124   นาง   เพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
125   อาจารย์   ปราโมทย์ เทพพันลภ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
126   นาย   วุฒิชัย ไชยรินคำ  มหาวิทยาลัยพะเยา
127   รศ.   ถนอม คลอดเพ็ง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
128   นางสาว   สุทธาทิพย์ วรรณกุล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
129   นางสาว   มรกต บำรุงกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
130   นางสาว   วริสรา ไกรจิตเมตต์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
131   นางสาว   สุวิมล ชมภูแก้ว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
132   นางสาว   ณัฐนิภา ธารารักษ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
133   นาง   เสาวลักษณ์ สุภา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
134   นางสาว   ภัชนารี เหล็กยอง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
135   นาง   พรรณี บุญแรง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
136   นาง   พัชรา วาฤทธิ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
137   นางสาว   อินทราพร จันทร์ทิพย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
138   นาง   ณพลักษณ์ ตาคำ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
139   ผศ.   ประวิทย์ เนื่องมัจฉา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
140   นาง   ปวีณา ปรวัฒน์กุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
141   รศ.ดร.   ชูศักดิ์  เอกเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
142   ผศ.   อุไรวรรณ มีเพียร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
143   ผศ.ดร.   ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
144   ผศ.   สมทรง นุ่มนวล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
145   ดร.   สุมาลัย กาลวิบูลย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
146   ผศ.   ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
147   นาย   ลิขิต อมาตยคง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
148   รศ.   ทองนารถ คำใจ  ม.เชียงใหม่
149   ผศ.   พิริยะ เชิดสถิรกุล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
150   อาจารย์   ชนธีร์ ชิณเครือ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
151   นางสาว   วาสนา ใจคำแปง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
152   นาย   รังสรรค์ คำปลิว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
153   ดร.   ถนอมศักดิ์  ศรีจันทรา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
154   นาย   ภานุวัฒน์ บุตรเรียง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
155   นาย   สุทธิพงษ์ เรืองจันทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
156   นาย   ชเนนทร์  มั่นคง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
157   นางสาว   นวลพรรณ นิยมค้า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
158   นางสาว   วิชุตา ติ่งต้อย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
159   ดร.   พงษกร  หงษ์กราย  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
160   นางสาว   ภาวิณี พิเคราะห์งาน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
161   นางสาว   สุขุมาล จันทวี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
162   นางสาว   ปริมลดา พิมพ์โคตร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
163   รศ.ดร.   ปาริชาติ บัวเจริญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
164   นาย   ฤทธิรงค์ จันทร์มีศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
165   นาง   รุจิรา คอทอง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
166   อาจารย์   นุชนาถ วิชิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
167   อาจารย์   มัลลิตา ชูติระกะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
168   นาย   พรชัย ศุภวิไล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
169   นางสาว   เตือนใจ จันทรังษี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
170   นางสาว   กานดาพันธุ์ วันทยะ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
171   นาง   ปรานี อุปเพ็ชร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
172   นางสาว   ดุษฎี สุนธนกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
173   ดร.   ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
174   ผศ.   สำราญ ขวัญเกื้อ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
175   นาย   สุรภาคย์ ไก่แก้ว  มหาวิทยาลัยพายัพ
176   นาง   พัชราภรณ์ ทศพะรินทร์  มหาวิทยาลัยพายัพ
177   ผศ.ดร.   อุบล พิรุณสาร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
178   อาจารย์   กฤษณา บุญทา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
179   ผศ.   สมหมาย เปียถนอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
180   ผศ.ดร.   อุษา น้อยทิม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
181   นาย   ศิริชัย โสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
182   นาย   ชัยยุธ มณีรัตน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
183   ผศ.ดร.   สุวัฒน์ ฉิมะสังคะนันท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
184   รศ.ดร.   สุนุตตรา  ตะบูนพงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
185   ดร.   สุพจน์ เฮงพระพรหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
186   อาจารย์   แพรวพรรณ ตรีชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
187   นางสาว   ศิริพร ประกอบทรัพย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
188   อาจารย์   ผุสดี ปทุมารักษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
189   ผศ.   พรรณทิพย์ แสงสุขเอี่ยม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
190   อาจารย์   วิรัติ เนตรสว่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
191   อาจารย์   จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
192   นาง   ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
193   อาจารย์   วันเพ็ญ แวววีรคุปต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
194   นางสาว   ดวงพร หุ่นตระกูล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
195   นาง   ยุพาภรณ์ ณ พัทลุง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
196   นาย   ปรีชา วงศ์ทิพย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
197   ผศ.ดร.   อัจฉรา สโรบล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
198   ผศ.   กิตติภูมิ มีประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
199   นางสาว   ทิพย์ทิวา  สัมพันธมิตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ
200   นางสาว   ธันยากร  ต้นชลขันธ์  มหาวิทยาลัยพายัพ
201   นางสาว   ดวงพร หุ่นตระกูล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก
202   นาย   ธนวัฒน์  วินาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
203   ผศ.ดร.   มนัสนันท์ หัตถศักดิ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
204   นาย   ณรงค์กรรณรรร รอดทรัพย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
205   อาจารย์   จีรวุฒ ล้วนกลิ่นหอม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
206   รศ.ดร.   พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
207   ผศ.ดร.   จิรพันธ์ ไตรทิพจรัส  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
208   ผศ.   อัจจิมา สวัสดิชีวิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
209   อาจารย์   เวลา กัลหโสภา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
210   ผศ.ดร.   เลิศทิวัส ยอดล้ำ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
211   นาง   ภณิดา จิตนุกูล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
212   นางสาว   แววดาว ดวงจันทร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
213   นาย   อัฏฐพล เขื่อนคำ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
214   อาจารย์   อนงค์ จีระโสตถิกุล  ,มหาวิทยาลัยพายัพ
215   อาจารย์   วิสุทธิ์ ตรีเงิน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
216   นาย   สุดใจ สะอาดยิ่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
217   นางสาว   วิชาดา ตันตระกูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
218   นาย   เคียง รักเกาะรุ้ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
219   นาย   ธวัชชัย คงนุ่ม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
220   นาง   สุพพัต เหมทานนท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
221   นาง   สุภาพร สุทิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
222   ผศ.   จุติพร อัศวโสวรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
223   นางสาว   พิชญา เพ็งศรี  มหาวิทยาลัยนเรศวร
224   นางสาว   ศิวาพร ศุภผล  มหาวิทยาลัยนเรศวร
225   ผศ.   ยุบลวรรณ ตั่นเทียนรัฐ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
226   รศ.   สำรวจ อินแบน  มหาวิทยาลัยนครพนม
227   นางสาว   นาตยาภร บุญเรือง  มหาวิทยาลัยนครพนม
228   นาย   สมัคร แก้วสุกแสง  มหาวิทยาลัยทักษิณ
229   นาง   สุนทรี รัถยาอนันต์  มหาวิทยาลัยพายัพ
230   อาจารย์   สุภา พูนผล  มหาวิทยาลัยพายัพ
231   อาจารย์   จิราภรณ์ สุนทรธรรม  มหาวิทยาลัยพายัพ
232   นางสาว   พูนเกศ จันทกานนท์  มหาวิทยาลัยพายัพ
233   ผศ.   พงษ์ธาดา วุฒิการณ์  มหาวิทยาลัยพายัพ
234   ผศ.ดร.   ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
235   ดร.   ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
236   รศ.   สมใจ ศิริโภค  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
237   ดร.   ศิริมา สุขเกษม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
238   อาจารย์   พจมาลย์ สกลเกียรติ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
239   นาย   พีระ ศรีประพันธ์  มหาวิทยาลัยรังสิต
240   รศ.ดร.   สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
241   อาจารย์   มณทิรา  ตาเมือง  มหาวิทยาลัยนเรศวร
242   ผศ.   ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
243   นางสาว   ปวันรัตน์ บัวเจริญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
244   ผศ.   ประยงค์ ใสนวน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
245   ผศ.   อาภรณ์ อินต๊ะชัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
246   อาจารย์   สุรวุฒิ ยิ่งสุขไพศาล  มหาวิทยาลัยนเรศวร
247   นาย   ยุรธร จีนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
248   นางสาว   วิภาดา ญาณสาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
249   นางสาว   ธัญญลักษณ์ บุญลือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
250   ผศ.   วิไลรัตน์ แสงศรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
251   ดร.   สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
252   นาย   ชัยวัฒน์ ต่อมดวงแก้ว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
253   ดร.   จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
254   ผศ.ดร.   อรระวี คงสมบัติ  มหาวิทยาลัยนเรศวร
255   นาย   ประดิษฐ์ ชาลีเครือ  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
256   นาง   สมพร แรกชำนาญ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
257   อาจารย์   อัปษร ธรรมสโรช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
258   นาง   อำพร ใยสามเสน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
259   นาย   สุรัตน์  เพชรนิล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
260   นาย   ปาณเลิศ ศิริวงศ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
261   นาง   ชญาดา  เฉลียวพรหม  มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชัย
262   นางสาว   ทิพวรรณ เมืองใจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
263   นางสาว   อภิรดี เลี้ยงประเสริฐ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
264   อาจารย์   วรลักษณ์ สัปจาตุระ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
265   ดร.   สิริมาส เฮงรัศมี  มหาวิทยาลัยนเรศวร
266   อาจารย์   จรัญญา เทพพรบัญชากิจ  มหาวิทยาลัยพายัพ
267   ดร.   อภิชัย รุ่งเรือง  มหาวิทยาลัยนเรศวร
268   อาจารย์   นพรัตน์ จันทร์โสภา  มหาวิทยาลัยนเรศวร
269   ผศ.ดร.   เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
270   นางสาว   พรพรรณ  เรืองคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
271   อาจารย์   ภาคศิริ ทองเสน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
272   อาจารย์   พสุนิต สารมาศ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
273   นางสาว   นิตยา ไชยวงศ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
274   นางสาว   ภัทรินทร์ มันยวง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
275   นาย   สันต์ จันทร์สมศักดิ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
276   นาย   ปรีชา เมฆทิพย์พาชัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร
277   นาง   นิสากร สุทธิแป้น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
278   นางสาว   สมปรารถนา ประกัตฐโกมล  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
279   นาย   บัณฑูร   พิทักษ์วงศ์  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
280   อาจารย์   พรพิมล อุ้ยจันทร์ภักดี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
281   นาย   สุขโข  กมลจันทร์  การศึกษานอกโรงเรียน
282   อาจารย์   สุมิตรา กมลจันทร์  การศึกษานอกโรงเรียน
283   นางสาว   พรพิมล ริยาย  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
284   นางสาว   จารุณี ปัญควณิช  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
285   นางสาว   พรรณี ยานะสาร  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
286   นาย   ประกอบชัย ถมเพชร  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
287   นาย   ไกรลาศ  กันทาแจ่ม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
288   นางสาว   จันทร์จิรา ติวรรณะ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
289   นาย   นัฐพงษ์ ปันชัย  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
290   นาง   อรปรียา ญาณะชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
291   อาจารย์   Keiko  Ishihara  มหาวัทยาลัย นอร์ท เชียงใหม่
292   อาจารย์   จิรโรจน์ ตอสะสุกุล  มหาวิทยาลัยนเรศวร
293   อาจารย์   วัฒนา มาลา  มหาวิทยาลัยพายัพ
294   นาย   ธรรมนูญ สะเทือนไพร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
295   ผศ.   สายหยุด อุไรสกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
296   นาย   ป้องศักดิ์  ทองเนื้อแข็ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
297   ผศ.ดร.   อัญชลี  วงศ์หล้า  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
298   รศ.ดร.   สุภาพร คงศิริรัตน์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
299   รศ.   วนิดา บำรุงไทย  มหาวิทยาลัยนเรศวร
300   รศ.   วัฒนชัย หมั่นยิ่ง  มหาวิทยาลัยนเรศวร
301   ดร.   สุดากาญจน์ ปัทมดิลก  มหาวิทยาลัยนเรศวร
302   นาย   ฐิติพงศ์ เดชมัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร
303   นางสาว   อรพิน พรหมตัน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
304   นาง   อรอนงค์ กวินกุล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
305   รศ.   รัตนา ณ ลำพูน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
306   นาง   นนทภัทร  ประวีณชัยกุล  โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่
307   นางสาว   พรนภา ลือตาล  โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่
308   นาย   ภราดร ปันชัย  โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่
309   ผศ.ดร.   พรพิมล ไวทยางกูร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
310   นางสาว   ศิวาพร สุขแยง  โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่
311   ดร.   นพวรรณ บุญธรรม  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
312   ผศ.ดร.   จินตนา สุจจานันท์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
313   นาย   สมเด็จ กาติ๊บ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
314   ผศ.   รงคกร  อนันตศานต์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
315   ผศ.   ภาณุพงษ์  เลาหสม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
316   ผศ.   อัศวินีย์  หวานจริง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
317   ผศ.   พิศมัย  อาวะกุลพาณิชย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
318   นาย   นิวัติ  บุญเลิศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   

*หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลหรือพบปัญหาการลงทะเบียนกรุณาโทร  053-941419

สำหรับผู้นำเสนอผลงาน ขอให้จัดทำผลงานเป็นรูปแบบโปสเตอร์ ขนาด 90x120 ซม.
นำมาติดบอร์ดที่โรงแรม ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555