การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรและกระบวนวิชาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 
การออกแบบหลักสูตรและกระบวนวิชาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
วิทยากร - รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร

 
voice-1
voice-2
voice-3
voice-4
video-1
video-2
video-3
video-4
       
       
       
       
       

 

 

Categories :

 

 

 

 

good hits