การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF

วิทยากร - รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 
TQF กับการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก   voice-1 video-1
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้   voice-2
video-2
ปฏิบัติการมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา      
     - รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
รุ่นที่ 1 voice video
     - รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
รุ่นที่ 2 voice video
     - รุ่นที่ 3 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
รุ่นที่ 3 voice video
     - รุ่นที่ 4 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
รุ่นที่ 4 voice video
     - รุ่นที่ 5 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 5 voice video
       

 

  เอกสารประกอบ

- กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

- TQF กับการประกันภายในและภายนอก

Categories :

  • การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF


url and counting visits