Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา

วิทยากร -
 • รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
 • รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

 • รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
  วิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ   voice-1
  voice-2
  video-1
  video-2
  Workshop : การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backward Design   voice-3
  voice-4
  video-3
  video-4
         
  รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561      
  วิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ   voice-1
  voice-2
  video-1
  video-2
  Workshop : การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backward Design   voice-3
  voice-4
  video-3
  video-4
         
         

   

   

  Categories :

  • Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา


  Home Remedies For Wrinkles