26-กันยายน-2561

 

   


การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF
-
รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ


Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา
- รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
- รศ.พเยาว์ ยินดีสุข


เทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบ Scaffolding สร้างเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
-
อาจารย์ ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ

Flexible learning for Active Learners in U-Learning Environment
-
รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์

Practical Active Learning for CMU Classrooms
-
อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
   

 

 

   จำนวนผู้เข้าช 

web counter