24-มีนาคม-2560
   

 
Teacher’s Experience Show & Share : Student-Centered Learning Approaches ครั้งที่ 2
- รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงศ์
- อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์

 
Work Process Design
- รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา

 
21st Century Skills to Global Citizen
- รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
- อาจารย์ ทพญ.ดร.มัทนา เกษตระทัต
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

   จำนวนผู้เข้าช 

web counter