19-พฤษภาคม-2560
   

 
Teacher’s Experience Show & Share : Student-Centered Learning Approaches ครั้งที่ 3
- รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
- อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์

 
Teacher’s Experience Show & Share : Student-Centered Learning Approaches ครั้งที่ 2
- รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงศ์
- อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์

Work Process Design
- รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

   จำนวนผู้เข้าช 

web counter