18-กันยายน-2560
   

  processing
การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
-
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร

  processing
Workshop : เสริมความคิดสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต

  processing
Workshop : Flipped Classroom
- อาจารย์
ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์

 

 
หลากหลายรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
- อ
าจารย์ ดร.เชษฐา แก้วพรม
- ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
- ผศ.ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์
- อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล
- อาจารย์ นพ.มาโนช โชคแจ่มใส

Teacher’s Experience Show & Share : Student-Centered Learning Approaches ครั้งที่ 3
- รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
- อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
   
   
   
   

 

 

 

 

   จำนวนผู้เข้าช 

web counter