25-มีนาคม-2562

   

แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE : Outcome-based Education
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
- อาจารย์ปาณเลิศ ศิริวงศ์
- อาจารย์วรงค์ ถาวระ

บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
- รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์
แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการเสนอและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนวิชา
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ

การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้
-
อาจารย์ ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค

การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร
-
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
-
อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง

 

   

 

   จำนวนผู้เข้าช 

web counter