โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2557
1. Introduction to 21st Century Skills : What, Why, and How ?
  รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557
รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557
รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557
2. How to Develop Critical Thinking in Your Students
  วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557
3.

Student Centered Learning and Classroom Action Research : What, Why, and How?

  วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน – วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557
4. How to Develop Creative Thinking in Your Students ?
  วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557
5. How to Foster Communication and Collaboration in your Classroom ?
  วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557
   
   

 

EQD Media Corner