โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2558  
1. Flipped Classroom for Your Students
  วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2. Active - Based Learning in Your Classroom 
  วันพุธที่ 1 เมษายน 2558
ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3. สร้างสรรค์กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย Critical และ Creative Thinking   
  วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558  
ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
  วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
5. Creative Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  
  รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558
ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558
ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
6. Critical Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  
  รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
7. Introduction to 21st Century Skills : What, Why, and How? (รุ่นที่ 4)
 

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   

 

EQD Media Corner