โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2559  
1. The 21st Century Skills Show & Share : Student-Centered Learning Approaches   
  วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559
ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2. Active Learning in Your Classroom รุ่นที่ 2  
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559
ณ ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ 1 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3. Coaching for Your Students   
  วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559
ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4. Authentic Assessment for Learning Outcomes 
  วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
5. การคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559
รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559
ณ ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ 1 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
6. Introduction to 21st Century Skills : What, Why, and How ? (รุ่นที่ 5) 
  วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559
ณ ห้องดอยสุเทพ 1-2 โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่