โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ระจำปี 2560  

1.

21st Century Skills to Global Citizen  

 

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

2.

Teacher’s Experience Show & Share : Student-Centered Learning Approaches ครั้งที่ 2 

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560

ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

3.

Teacher’s Experience Show & Share : Student-Centered Learning Approaches ครั้งที่ 3  

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

4. หลากหลายรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
  วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
5.

Workshop : Flipped Classroom (จำนวน 2 รุ่น)

 

รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560            

รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560            

ณ  ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ 1 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

6. เสริมความคิดสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 

รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560

รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13  กรกฎาคม 2560
ณ ห้องดอยสุเทพ 1-2 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   
   
   

 

EQD Media Corner