การสัมมนาทางวิชาการ นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
1. แนวทางการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
  วันพฤหัสบดีที่ 9 - วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2. “ช่องทางการรับนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัย”
  วันพฤหัสบดีที่ 12 - วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

EQD Media Corner