การประชุมสัมมนา เรื่อง นโยบายการศึกษาไทยในรัฐบาลปัจจุบัน
1. การประชุมสัมมนา เรื่อง นโยบายการศึกษาไทยในรัฐบาลปัจจุบัน
  วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   

 

 

EQD Media Corner