โครงการประชุมสัมมนา ปี 2561

Practical Active Learning for CMU Classrooms   
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF   
รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
ณ ห้องป่าสักน้อย ชั้น 2 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 3 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
รุ่นที่ 4 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 5 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องดอยสุเทพ 1 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
ชุมชนการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เชิงรุก (Learning Community on Active Learning) ครั้งที่ 1   
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
ชุมชนการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เชิงรุก (Learning Community on Active Learning) ครั้งที่ 2   
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
Flexible learning for Active Learners in U-Learning Environment   
รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
ณ ห้องดอยสุเทพ 1-2 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
เทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบ Scaffolding สร้างเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา   
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561
รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
ณ ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา  
รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
ณ ห้องดอยสุเทพ 1-2 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
 โครงการประชุมสัมมนา ปี 2560

21st Century Skills to Global Citizen  
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
Teacher’s Experience Show & Share : Student-Centered Learning Approaches ครั้งที่ 2 
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
Teacher’s Experience Show & Share : Student-Centered Learning Approaches ครั้งที่ 3  
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
หลากหลายรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
Workshop : Flipped Classroom
รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
ณ  ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ 1 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
เสริมความคิดสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13  กรกฎาคม 2560
ณ ห้องดอยสุเทพ 1-2 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
 โครงการประชุมสัมมนา ปี 2559

The 21st Century Skills Show & Share : Student-Centered Learning Approaches
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559
ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
Active Learning in Your Classroom รุ่นที่ 2
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559
ณ ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ 1 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
Coaching for Your Students
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559
ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
Authentic Assessment for Learning Outcomes
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
การคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559
ณ ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ 1 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
การคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559
ณ ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ 1 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
Introduction to 21st Century Skills : What, Why, and How ? (รุ่นที่ 5)
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559
ณ ห้องดอยสุเทพ 1-2 โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
 โครงการประชุมสัมมนา ปี 2558

Flipped Classroom for Your Students
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องเชียงใหม่ โรงแรมดิ เอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

Active - Based Learning in Your Classroom (การอบรมเชิงปฏิบัติการ)
วันพุธที่ 1 เมษายน 2558
ณ ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

สร้างสรรค์กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย Critical และ Creative Thinking
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 
ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
Creative Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558
ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 
ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

Creative Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 
ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 
ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

Critical Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
Critical Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
Introduction to 21st Century Skills : What, Why, and How? (รุ่นที่ 4)
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 
ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
 โครงการประชุมสัมมนา ปี 2557

โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 เรื่อง How to Develop Critical Thinking in Your Students?
วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557
ณ ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21  เรื่อง Introduction to 21st Century Skills : What, Why, and How?
รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557

ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21  เรื่อง Student – Centered Learning and Classroom Action Research : What, Why, and How?
วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน – วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 
ณ ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21  เรื่อง Introduction to 21st Century Skills : What, Why, and How?
รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่  3 กรกฎาคม 2557

ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21  เรื่อง Introduction to 21st Century Skills : What, Why, and How?
รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557

ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 เรื่อง How to Develop Creative Thinking in Your Students ?
วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557
ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 เรื่อง How to Foster Communication and Collaboration in your Classroom ?
วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557
ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
 โครงการประชุมสัมมนา ปี 2556

การประชุมสัมมนา การจัดทำองค์ความรู้งานประจำของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556
ณ โรงแรม รวี วารี ลักชัวรี่ จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

การประชุมสัมมนา เรื่อง การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556

ณ ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

การประชุมสัมมนา เรื่อง KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 1 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556
ณ ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

การประชุมสัมมนา เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556
ณ ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

EQD KM Day และการประชุมสัมมนา เรื่อง KM กับงานประจำ
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2556
ณ ห้องมรกต ชั้น 1 โรงแรมฟูรามา จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
 โครงการประชุมสัมมนา ปี 2555
การประชุมสัมมนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาบัณฑิตไทย “อุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศไทย”
วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2555
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
วันที่ 23 - 24 เมษายน 2555

ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล
รายงานการติดตามและประเมินผล

   

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง Activity-Based Learning : ตามแนวคิด Constructionism
วันที่ 27 กันยายน 2555
ณ ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ 1 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
 โครงการประชุมสัมมนา ปี 2554

การประชุมสัมมนา เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาและการโจรกรรมทางวิชาการ”
วันที่ 12 และ 19 มกราคม 2554
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

การประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ตามแผนกลยุทธ์ของสานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554
ณ โรงแรมฟูราม่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

การสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ห้องแกรนด์วิว 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

KM ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
วันพุธที่ 27 เมษายน 2554
ณ ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 เรื่อง ปรับกระบวนคิด สร้างผลสัมฤทธิ์ในงาน
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554
ณ ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และวันเสาร์ที่ 30 เมษายน – วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554

ณ โรงแรมพลา คลิฟ บีช รีสอร์ท แอน สปา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

สรุปประเมินผล

   
โครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554 (เฉพาะสายวิชาการ) หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วันอังคารที่ 9 - วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
โครงการติดตมทบทวนและต่อยอดการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน
วันพุธที่ 28 กันยายน 2554

ณ ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
 โครงการประชุมสัมมนา ปี 2553

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมเทคนิควิธีการ การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วันที่ 28 – 29  กรกฎาคม 2553
ณ ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารสรุปผล

   

โครงการฝึกอบรม เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สู่อาจารย์มืออาชีพ
วันศุกร์ที่ 27-วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2553

ณ โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท แอนด์สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่  

สรุปการติดตามและประเมินผล
สรุปประเมินผล

   

การอบรมสัมมนา เรื่อง “การสอนสอดแทรกเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์”
ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2553
ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรงอิมพีเรียลแม่ปิง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
 โครงการประชุมสัมมนา ปี 2552

การประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความสำเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
วันศุกร์ที่ 6 – วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2552

ณ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย และอัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

สรุปประเมินผล

   

โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 เรื่อง  CMU : University of Excellence
วันที่ 22- 24 พฤษภาคม 2552

ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

สรุปประเมินผล

   

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน)
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2552 และวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552

ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล 1
สรุปประเมินผล 2

   

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การวัดผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม และวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552

ณ  ห้องพยอม โรงแรมอมารีรินคำ จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล 1
สรุปประเมินผล 2

   
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง  การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (การวิจัยในชั้นเรียนและตัวอย่างความสำเร็จในการทำวิจัยในชั้นเรียน)
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552
ณ ห้องพิณทอง โรงแรม Chiangmai Grandview จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
 โครงการประชุมสัมมนา ปี 2551
โครงการและกำหนดการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
วันพุธที่ 30 มกราคม 2551
ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรม Chiangmai Grandview จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการใช้สื่อสมัยใหม่ในการจัดการเรียนรู้
วันจันทร์ที่ 24 - วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2551
ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

โครงการการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551  ครั้งที่ 23เรื่อง  ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Core Values)
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2551
ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2551
ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

สรุปประเมินผล

   

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2551
ณ โรงแรม Green Lake Resort อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

การอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่ ประจำปี 2551
ในวันที่ 26-27 และ 30 กรกฎาคม 2551
ณ  ห้องพิณทอง  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง  การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
วันศุกร์ที่  15  สิงหาคม  2551

ณ  ห้องทิพย์พิมาน โรงแรม Chiangmai Grandview จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ประกอบการ
วันพุธที่ 3 กันยายน 2551
ณ  ห้องช้างกระ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
 โครงการประชุมสัมมนา ปี 2550
โครงการการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2550
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สรุปประเมินผล
   
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2550
ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สรุปประเมินผล
   

โครงการการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2550  ครั้งที่ 22เรื่อง  การพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2550
ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 17 – วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2550
ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

สรุปประเมินผล

   
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน)
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2550
ณ ห้องเจนีวา โรงแรมโนโวเทล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
โครงการการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง (Brain Based Learning) ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2550
ณ ห้องเจนีวา โรงแรมโนโวเทล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2550
ณ ห้องเจนีวา โรงแรมโนโวเทล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สรุปประเมินผล

   
 โครงการประชุมสัมมนา ปี 2549
โครงการการฝึกอบรมคณาจารย์ เรื่อง หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ในระดับอุดมศึกษา
วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2549
ณ โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
สรุปประเมินผล
   
โครงการการฝึกอบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
วันที่ 8 – 9 และ 30 สิงหาคม 2549
ณ โรงแรมเซ็นทรัล ดวงตะวัน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สรุปประเมินผล
   
โครงการการประชุมสัมมนา เรื่อง ทิศทางและแนวโน้มการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2549
ณ โรงแรม Green Lake Resort อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สรุปประเมินผล
   
โครงการการประชุมสัมมนา เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
วันพุธที่ 6 กันยายน 2549
ณ โรงแรม Green Lake Resort อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สรุปประเมินผล
   
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับการใช้ IT เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2549
ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สรุปประเมินผล