Office of Educational Quality Development ::สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TH/ENG
To be an outstanding educational quality driving mechanism of Chiang Mai University
หัวข้อ :      โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6 จัดโดยเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ16-5-2018
หัวข้อ :       โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เรื่อง Flexible Learning for Active Learners in U-Learning Environment รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่2 วันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จ.เชียงใหม่
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ1-5-2018
หัวข้อ :      โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เรื่อง ชุมชนการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เชิงรุก (Learning Community on Active Learning) ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ1-5-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน กิจกรรม Curriculum QA Show and Share จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัยสถาบัน ประกาศเมื่อ20-4-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม การอบรมหลักสูตร Refreshing Course สำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม และ 3 เมษายน 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ10-4-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF (รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ3-4-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ติดอาวุธความรู้ด้านหลักสูตร โดยมี รศ.พิษณุ เจียวคุณ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ3-4-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรมประชุม EdPEx โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน ณ ร้านเคลิ้ม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ3-4-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Gobal Citizen เรื่อง Practical Active Learning for CMU Classrooms จัดโดย สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ16-3-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ เป็นประธานการอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ ห้องแกรนด์วิว 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัยสถาบัน ประกาศเมื่อ9-3-2018

 
จำนวน: 463 รายการ  1 / 47
>>  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47  

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนน ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่