Office of Educational Quality Development ::สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TH/ENG
To be an outstanding educational quality driving mechanism of Chiang Mai University
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ บริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1 ปี 2562 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ13-8-2019
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่เเละ เยี่ยมชมโรงเรียนวัดทากาศ โรงเรียนหนองยางไคล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของครูและนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ8-8-2019
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม โครงการนำร่องการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education Workshop เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ26-7-2019
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้าน ตามกรอบมาตฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ประกาศเมื่อ25-7-2019
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม การสัมมนาการพัฒนาหมวดศึกษาทั่วไป (General Education) ของมหาวิทยาลัยลัยเชียงใหม่ (GE Transformation for CMU SMART Students) โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ25-7-2019
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมถวายเทียนและเครื่องไทยธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัด โชติกุนสุวรรณาราม(วัดหมูบุ่น) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ9-7-2019
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2562
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ9-7-2019
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2562 โดยมี ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ Amazing Team ทีมงานมหัศจรรย์ ณ โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ4-7-2019
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยสำนัก พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม EQD KM Outing สรวจเสเฮฮา ครั้งที่ 1 ณ ห้องพิณทอง รร.เชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ24-6-2019
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site Visit) การเสริมสร้างศักยภาพของครูและนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ณ โรงเรียนวัดทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนและการส่งเสริมศักยภาพของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ การอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
งานที่เกี่ยวข้อง : งานสารสนเทศศึกษา ประกาศเมื่อ24-6-2019

 
จำนวน: 510 รายการ  1 / 51
>>  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51  

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนน ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่