Office of Educational Quality Development ::สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TH/ENG
To be an outstanding educational quality driving mechanism
หัวข้อ :       ภาพกิจกรรม รศ.พิษณุ เจียวคุณ และ ผศ.ดร.อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเทียนส่องใจ ธรรมส่องทาง (ถวายเทียนพรรษา และฟังธรรมนำสุข) ณ วัดผาลาด (สกทาคามี) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ19-7-2017
หัวข้อ :      ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ30-6-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม การอบรมหลักสูตรผู้ประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่นที่3) จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2556
งานที่เกี่ยวข้อง : งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัยสถาบัน ประกาศเมื่อ30-6-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เรื่อง Workshop Flipped Classroom รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ประกาศเมื่อ30-6-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม การอบรมหลักสูตร Refreshing course สำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมี รศ.อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

Cheap Replica Luxury
best replica LV handbags
cheap replica luxury handbags
buy cheap Replica Luxury Handbags
replica Louis Vuitton Speedy
Best 1:1 Replica LV Handbags Uk
Style Replica Fendi handbag
Replica Louis Vuitton Tuileries
Replica LV Lockmeto bag
Fashion Replica Handbags
Replica Designer Handbags UK
Replica Louis Vuitton Handbags UK
Replica LV Handbags UK
Fashion Replica Celine handbags
Fashion Replica Fendi handbags
Replica LV Lockmeto bag
Best replica watches online
cheap replica watches uk

งานที่เกี่ยวข้อง : งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัยสถาบัน ประกาศเมื่อ21-6-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรมสรวลเสเฮฮา เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธาน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

Cheap Replica Luxury
best replica LV handbags
cheap replica luxury handbags
buy cheap Replica Luxury Handbags
replica Louis Vuitton Speedy
Best 1:1 Replica LV Handbags Uk
Style Replica Fendi handbag
Replica Louis Vuitton Tuileries
Replica LV Lockmeto bag
Fashion Replica Handbags
Replica Designer Handbags UK
Replica Louis Vuitton Handbags UK
Replica LV Handbags UK
Fashion Replica Celine handbags
Fashion Replica Fendi handbags
Replica LV Lockmeto bag
Best replica watches online
cheap replica watches uk

งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ19-6-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม การสัมมนาโครงการแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ เรื่อง งานประจำสู่นวัตกรรม (Routine to Innovation) สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

Cheap Replica Luxury
best replica LV handbags
cheap replica luxury handbags
buy cheap Replica Luxury Handbags
replica Louis Vuitton Speedy
Best 1:1 Replica LV Handbags Uk
Style Replica Fendi handbag
Replica Louis Vuitton Tuileries
Replica LV Lockmeto bag
Fashion Replica Handbags
Replica Designer Handbags UK
Replica Louis Vuitton Handbags UK
Replica LV Handbags UK
Fashion Replica Celine handbags
Fashion Replica Fendi handbags
Replica LV Lockmeto bag
Best replica watches online
cheap replica watches uk

งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ19-6-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เรื่อง Teacher's Experience Show and Share, Student-Centered Learning Approaches ครั้งที่ 3 โดยมี รศ.ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

Cheap Replica Luxury
best replica LV handbags
cheap replica luxury handbags
buy cheap Replica Luxury Handbags
replica Louis Vuitton Speedy
Best 1:1 Replica LV Handbags Uk
Style Replica Fendi handbag
Replica Louis Vuitton Tuileries
Replica LV Lockmeto bag
Fashion Replica Handbags
Replica Designer Handbags UK
Replica Louis Vuitton Handbags UK
Replica LV Handbags UK
Fashion Replica Celine handbags
Fashion Replica Fendi handbags
Replica LV Lockmeto bag
Best replica watches online
cheap replica watches uk

งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ประกาศเมื่อ24-5-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรมเลขานุการสำนัก หัวหน้าฝ่ายและบุคลากร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าขอพรและรดน้ำดำหัว ผู้บริหารสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

Cheap Replica Luxury
best replica LV handbags
cheap replica luxury handbags
buy cheap Replica Luxury Handbags
replica Louis Vuitton Speedy
Best 1:1 Replica LV Handbags Uk
Style Replica Fendi handbag
Replica Louis Vuitton Tuileries
Replica LV Lockmeto bag
Fashion Replica Handbags
Replica Designer Handbags UK
Replica Louis Vuitton Handbags UK
Replica LV Handbags UK
Fashion Replica Celine handbags
Fashion Replica Fendi handbags
Replica LV Lockmeto bag
Best replica watches online
cheap replica watches uk

งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ24-5-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรมผู้บริหารและบุคลากร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าขอพรและรดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

Cheap Replica Luxury
best replica LV handbags
cheap replica luxury handbags
buy cheap Replica Luxury Handbags
replica Louis Vuitton Speedy
Best 1:1 Replica LV Handbags Uk
Style Replica Fendi handbag
Replica Louis Vuitton Tuileries
Replica LV Lockmeto bag
Fashion Replica Handbags
Replica Designer Handbags UK
Replica Louis Vuitton Handbags UK
Replica LV Handbags UK
Fashion Replica Celine handbags
Fashion Replica Fendi handbags
Replica LV Lockmeto bag
Best replica watches online
cheap replica watches uk

งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ19-5-2017

 
จำนวน: 435 รายการ  1 / 44
>>  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44  

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนน ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่