Office of Educational Quality Development ::สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TH/ENG
To be an outstanding educational quality driving mechanism
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ14-2-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนัก เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ2-2-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนัก ขอพรจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2561 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ2-2-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ21-12-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคณะผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : ประกาศเมื่อ22-11-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House ครั้งที่ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ14-11-2017
หัวข้อ :      ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ผศ.ดร.อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์ ให้การต้อนรับ คณะศึกดูงานจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ6-10-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม รศ.อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นประธานการประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเสรีในอาเซียน 8 วิชาชีพ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ประกาศเมื่อ15-9-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมทำบุญวันสถาปนาสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครบรอบ 12 ปี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ วัดช่างเคี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ11-9-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รศ.อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กรเป็นประธาน การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมปราชญ์ โรงแรมปราชญ์ ราชพฤกษ์ บูติก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ6-9-2017

 
จำนวน: 452 รายการ  1 / 46
>>  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46  

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนน ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่