Office of Educational Quality Development ::สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TH/ENG
To be an outstanding educational quality driving mechanism
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม การใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัยสถาบัน ประกาศเมื่อ24-3-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน QA สัญจร ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัยสถาบัน ประกาศเมื่อ21-3-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เรื่อง Teacher's Experience Show&Share: Student-Centered Learning Approaches ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ประกาศเมื่อ10-3-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับ Prof. Ogawa Tsutomu, Higher Education Promoting Center, Yamaguchi National University เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของการปฏิรูปการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิจัยในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ3-3-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดี และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดการอบรม Work Process design จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ2-3-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้การต้อนรับ ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องบุญสม มาร์ติน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ24-2-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสรวลเสเฮฮา เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ณ WAKO bake จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

UK Best Replica Watches
Classic Replica Watches UK Online
High quality Replica Watches UK

งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ20-2-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม รศ. อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เรื่อง 21st Century Skills to Global Citizen ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

UK Best Replica Watches
Classic Replica Watches UK Online
High quality Replica Watches UK

งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ประกาศเมื่อ16-2-2017
หัวข้อ :      ผศ.ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนางสุวนีย์ พรหมมา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

UK Best Replica Watches
Classic Replica Watches UK Online
High quality Replica Watches UK

งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ20-1-2017
หัวข้อ :      ผศ.ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงค์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560

UK Best Replica Watches
Classic Replica Watches UK Online
High quality Replica Watches UK

งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ20-1-2017

 
จำนวน: 423 รายการ  1 / 43
>>  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43  

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนน ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่