Office of Educational Quality Development ::สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TH/ENG
To be an outstanding educational quality driving mechanism of Chiang Mai University
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรมพัฒนาบุคลากร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเชิงรุกเพื่อความสำเร็จในงาน วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ16-8-2018
หัวข้อ :      ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา และรองศาสตราจารย์ พิษณุ เจียวคุณ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะผู้บริหาร และบุคลากรกองบริการการศึกษาเพื่อเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านการจัดการกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ26-7-2018
หัวข้อ :      โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยมี ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ26-7-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเทียนส่องใจ ธรรมส่องทาง (ถวายเทียนพรรษา และฟังธรรมนำสุข) ณ วัดช่างเคี่ยน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ13-7-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF (รุ่นที่ 5) ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ประกาศเมื่อ13-7-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูล มคอ. 3-6 ระดับปริญญาตรี ในระบบ CMU-MIS โดยมี รศ.พิษณุ เจียวคุณ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AB ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ12-7-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่นที่ 5) ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานที่เกี่ยวข้อง : งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัยสถาบัน ประกาศเมื่อ10-7-2018
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สู่การเป็น Global Citizen เรื่อง Backword Desing การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2) ณ โรงแรมคันทารี ฮีลส์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ประกาศเมื่อ28-6-2018
หัวข้อ :      โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เรื่อง เทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบ Scaffolding สร้างเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา (รุ่นที่1 และรุ่นที่2) ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ประกาศเมื่อ12-6-2018
หัวข้อ :      โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เรื่อง ชุมชนการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เชิงลึก (Learning Community on Active Learning) ณ ห้องประชุมกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ประกาศเมื่อ12-6-2018

 
จำนวน: 476 รายการ  1 / 48
>>  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48  

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนน ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่