Office of Educational Quality Development ::สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TH/ENG
To be an outstanding educational quality driving mechanism
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคณะผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : ประกาศเมื่อ22-11-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House ครั้งที่ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ14-11-2017
หัวข้อ :      ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ผศ.ดร.อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์ ให้การต้อนรับ คณะศึกดูงานจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ6-10-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม รศ.อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นประธานการประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเสรีในอาเซียน 8 วิชาชีพ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ประกาศเมื่อ15-9-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมทำบุญวันสถาปนาสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครบรอบ 12 ปี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ วัดช่างเคี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศเมื่อ11-9-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รศ.อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กรเป็นประธาน การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมปราชญ์ โรงแรมปราชญ์ ราชพฤกษ์ บูติก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ6-9-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม สานสัมพันธ์งานพัฒนาหลักสูตร จัดโดยฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ28-8-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร (Internal Organization Assessment) ตามแนวทาง EdPEx รุ่นที่ 3 จัดโดย สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัยสถาบัน ประกาศเมื่อ28-8-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัยสถาบัน ประกาศเมื่อ23-8-2017
หัวข้อ :      ภาพกิจกรรม การสัมมนาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เรื่อง CMU Curriculum Reform โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 11 สิงหาคม 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : งานพัฒนาหลักสูตร ประกาศเมื่อ23-8-2017

 
จำนวน: 448 รายการ  1 / 45
>>  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนน ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่