Office of Educational Quality Development ::สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TH/ENG
To be an outstanding educational quality driving mechanism
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เรื่อง Workshop Flipped Classroom รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 30 รูป
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Tel 053-94 1401-1420 Fax 0 5394 1404, 0 5394 1414, 0 5394 1418