Office of Educational Quality Development ::สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TH/ENG
To be an outstanding educational quality driving mechanism
ภาพกิจกรรม การอบรมหลักสูตรผู้ประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่นที่3) จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2556 
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 24 รูป
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Tel 053-94 1401-1420 Fax 0 5394 1404, 0 5394 1414, 0 5394 1418