Office of Educational Quality Development ::สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TH/ENG
To be an outstanding educational quality driving mechanism
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 20 รูป
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Tel 053-94 1401-1420 Fax 0 5394 1404, 0 5394 1414, 0 5394 1418