เอกสาร คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน (ฉบับที่4) พ.ศ.2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. กรรมการอำนวยการประจำสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. คณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสั่งสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1. คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
3. คณะกรรมการจัดการความรู้
4. คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์
5. คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลและการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ