คณะกรรมการบริหารประจำสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการบริหารประจำสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประธานกรรมการ
     
Ariyaphong

รองศาสตราจารย์ พิษณุ  เจียวคุณ
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารยดร.อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวชุติมาดี  สุวรรณทะ
เลขานุการสำนัก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
     
นายณัฐวิทย์ คชินธนานันทน์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน

นางสุวนีย์ พรหมมา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา

นางเทพพร สุคำวัง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
การพัฒนาหลักสูตร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ