คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร
ประธานกรรมการ
     

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
     

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ