โครงสร้างการบริหารงาน สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประธานกรรมการ
     

ศาสตราจารย์เกียรติ
คุณวิจิตร ศรีสุพรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตรตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
     

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ