ติดต่อ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

1.สำนักงานสำนัก โทรศัพท์ 0-5394-1405, 0-5394-1415, 0-5394-1419
2.ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร โทรศัพท์ 0-5394-1406, 0-5394-1407, 0-5394-1416, 0-5394-1417, 0-5394-1420
3.ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา โทรศัพท์ 0-5394-1410, 0-5394-1411, 0-5394-1412, 0-5394-1413
4.ฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โทรศัพท์ 0-5394-1408, 0-5394-1409