บุคลากรสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
ผู้บริหาร
1. ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 0-5394-1401
2. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) 0-5394-1402
3. ผศ. สพ.ญ. ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) 0-5394-1403
 
สำนักงานสำนัก
1 นางสาวชุติมาดี สุวรรณทะ(เลขานุการสำนัก) 0-5394-1422
2 นางจารุภา สุทธายุทธกุล 0-5394-1415
3 นายสมพงษ์ วงศ์ใหญ่ 0-5394-1405
4 นางสุพิมพรรณ ล้อมตะคุ 0-5394-1405
5 นางสาวณัฐภัสสร ใจสุข 0-5394-1423
6 นาย ดุศิษย์ สุภารินทร์ 0-5394-1405
7 นางสาวภคมนวรรณ ขุนพิณี 0-5394-1401
8 นางสาววาริกา ทุ่งสาม 0-5394-1405
     
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
1 นางเทพพร สุคำวัง (หัวหน้าฝ่าย) 0-5394-1406
2 นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน 0-5394-1407
3 นางสาวมธุรส กัลยา 0-5394-1424
4 นางสาวปนัดดา ปัญญาดา 0-5394-1420
5 นางสาวธิดารัตน์  พูลสุข 0-5394-1407
6 นางสาวญาณินท์ สายะบุตร 0-5394-1417
7 นายศรัณยู วสุวัต 0-5394-1416
8 นางสาวเรียมฤทัย ไชยซาววงค์ 0-5394-1416
9 นายเกียรติศักดิ์ อินทจักร์ 0-5394-1417
     
ฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
1 นายณัฐวิทย์ คชินธนานันทน์ (หัวหน้าฝ่าย) 0-5394-1408
2 นายวชิระ มีมานัส 0-5394-1409
3 นางธัญญกานต์  ร่มโพธิ์เย็น 0-5394-1408
4 นางสาวศิริกาญจน์ ศรีเจริญ 0-5394-1408
     
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
1 นางสุวนีย์ พรหมมา (หัวหน้าฝ่าย) 0-5394-1411
2 นางสาวอังคณา สุคำปัน 0-5394-1412
3 นางสาวภัทราภรณ์  กุยแก้ว 0-5394-1413
4 นางนิชาภา พุทธนานุวัฒน์ 0-5394-1412
5 นางสาวนุชนาถ ทันใจ 0-5394-1410
6 นางสาวพรชนก รอดนิกร 0-5394-1410