ภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หัวข้อ :
ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคณะผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2560
งานที่เกี่ยวข้อง :
หัวข้อ :
ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House ครั้งที่ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หัวข้อ :
ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ผศ.ดร.อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์ ให้การต้อนรับ คณะศึกดูงานจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข่าวสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

Cheap Replica Luxury
best replica LV handbags
cheap replica luxury handbags
buy cheap Replica Luxury Handbags
replica Louis Vuitton Speedy
Best 1:1 Replica LV Handbags Uk
Style Replica Fendi handbag
Replica Louis Vuitton Tuileries
Replica LV Lockmeto bag
Fashion Replica Handbags
Replica Designer Handbags UK
Replica Louis Vuitton Handbags UK
Replica LV Handbags UK
Fashion Replica Celine handbags
Fashion Replica Fendi handbags
Replica LV Lockmeto bag
Best replica watches online
cheap replica watches uk