นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22

ภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หัวข้อ :
งานที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
หัวข้อ :
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หัวข้อ :
ภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รศ.อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กรเป็นประธาน การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมปราชญ์ โรงแรมปราชญ์ ราชพฤกษ์ บูติก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่
งานที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

ข่าวสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

Cheap Replica Luxury
best replica LV handbags
cheap replica luxury handbags
buy cheap Replica Luxury Handbags
replica Louis Vuitton Speedy
Best 1:1 Replica LV Handbags Uk
Style Replica Fendi handbag
Replica Louis Vuitton Tuileries
Replica LV Lockmeto bag
Fashion Replica Handbags
Replica Designer Handbags UK
Replica Louis Vuitton Handbags UK
Replica LV Handbags UK
Fashion Replica Celine handbags
Fashion Replica Fendi handbags
Replica LV Lockmeto bag
Best replica watches online
cheap replica watches uk