Office of Educational Quality Development ::สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TH/ENG
To be an outstanding educational quality driving mechanism of Chiang Mai University
ฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
โครงการประชุมสัมมนา
การบริการวิชาการแก่ชุมชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
เรื่องน่ารู้ทางการศึกษา
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
คู่มืออาจารย์ด้านการสอน
หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสุตรระดับปริญญาตรี
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Tel 053-94 1401-1420 Fax 0 5394 1404, 0 5394 1414, 0 5394 1418