Office of Educational Quality Development ::สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TH/ENG
เราจะเป็นเลิศในฐานะหน่วยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
การประกันคุณภาพภายใน
คำนิยาม
องค์ประกอบคุณภาพ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
กำหนดการตรวจประเมิน
รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายนามผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินระบบ
การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
 - หน่วยงานวิชาการ(25 หน่วยงาน)
 - หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ(12 หน่วยงาน)
การประกันคุณภาพภายนอก
สมศ.
สกอ.
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Tel 053-94 1401-1420 Fax 0 5394 1404, 0 5394 1414, 0 5394 1418