You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
 

การประชุมเพื่อนำเสนอและติดตามการจัดทำองค์ความรู้

การประชุมเพื่อนำเสนอและติดตามการจัดทำองค์ความรู้ประเด็นกลางและงานประจำตามพันธกิจหลักของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 3 เมษายน 2557 ณ โรงแรม The Atitan อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กำาหนดการ
การประเมินผลการประชุม

รายงานผลการประชุมเพื่อนำเสนอและติดตาม การจัดทำองค์ความรู้ประเด็นกลางและงานประจำตามพันธกิจหลักของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สรุปการจัดทำองค์ความรู้ประเด็นกลางตามพันธกิจหลักของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม
ภาพกิจกรรม