You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
 

กิจกรรมสรวลเสเฮฮา ครั้งที่ 1

กิจกรรมสรวลเสเฮฮา เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้อง T-Meeting โรงแรมอีสตินตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กำาหนดการ
ภาพกิจกรรม
สรุปผลการจัดกิจกรรม