You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
 

KM DAY

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรม CMU KM DAY

รายละเอียดการนำเสนอโปสเตอร์ (ติดบอร์ด)
รายละเอียดการนำเสนอโปสเตอร์ (ด้วยวาจา)
ภาพกิจกรรม

เกียรติบัตรการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม CMU KM Day ประจำปี 2559
เกียรติบัตรการนำเสนอผลงานประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ในกิจกรรม CMU KM Day ประจำปี 2559