You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
 

EQD KM Day และการจัดทำองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานประจำ


EQD KM Day และการจัดทำองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานประจำตามพันธกิจหลักของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 10 กันยายน 2556 ณ โรงเรมฟูรามา เชียงใหม่

กำาหนดการ
การประเมินผลการประชุม

ภาพกิจกรรม