You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
 

ความเป็นมา


           จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 กำหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Office of Educational Quality Development) เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเพื่อ
            1. พัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
            2. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสังคม
            3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ให้มีขีดความสามารถ
            4. บริการวิชาการด้านการศึกษา
            5. รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
            6. รับผิดชอบในการเทียบเคียงสมรรถนะทางวิชาการ เพื่อรองรับการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา
            7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

กระบวนการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทำให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งความรู้ต่างๆ เกิดจากการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรภายในสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษามาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายสะสมประสบการณ์และองค์ความรู้อย่างมากมายโดยไม่รู้ตัว และองค์ความรู้นั้นมิได้ถูกแบ่งปันหรือเผยแพร่ไปสู่บุคคลอื่น หากในอนาคตผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้มิได้ทำงานอยู่ในสำนักงานแล้ว องค์ความรู้ต่างๆ ก็จะสูญหายไปด้วย ดังนั้น สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการจัดทำองค์ความรู้ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น


วัตถุประสงค์ของโครงการ :
  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ที่ชัดเจน
  2. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากผู้ปฏิบัติงานสู่ระบบสารสนเทศ
  3. เป็นแหล่งข้อมูลแก่บุคลากรสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

  4. เพื่อจัดความรู้ให้เป็นระบบสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่าย


 
 

Home    News    Articles    Downloads    Contact