You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
 

การจัดทำองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานประจำ


การจัดทำองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานประจำตามพันธกิจหลักของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 21 – 22 กันยายน 2555 ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย

กำาหนดการ
การประเมินผลการประชุม
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ประเด็นกลางในการจัดทำ KM ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556

ภาพกิจกรรม