You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
 

กิจกรรมสรวลเสเฮฮา เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน


กิจกรรมสรวลเสเฮฮา เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ประเด็นกลางของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556

กำาหนดการ
ภาพกิจกรรม