You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
 

องค์ความรู้สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

@ 2012-06-01

 ขั้นการเตรียมการ
 

1.  จัดทำกำหนดการตรวจประเมิน ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม (เอกสารหมายเลข 1.1เทคนิคการดำเนินการ

2.  ส่งกำหนดการตรวจประเมินที่กำหนดไปให้ส่วนงานต่างๆ เพื่อพิจารณา หากมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้แจ้งสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (เอกสารหมายเลข 1.2)  เทคนิคการดำเนินการ

3.  แจ้งส่วนงานให้เสนอชื่อกรรมการตรวจสอบและประเมิน จำนวน 10 ชื่อ และเสนอชื่อประธานกรรมการ จำนวน 5 ชื่อ โดยเรียงตามลำดับความสำคัญ (เอกสารหมายเลข 1.3)

     เทคนิคการดำเนินการ

4.  ยืนยันกำหนดการตรวจประเมินกับส่วนงานที่รับการประเมิน ก่อนการตรวจประเมินประมาณ 1 เดือน โดยจัดทำเป็น (ร่าง) กำหนดการตรวจประเมิน เพื่อให้ส่วนงานพิจารณา (เอกสารหมายเลข 1.4)   เทคนิคการดำเนินการ

5.  ทาบทามคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละส่วนงานตามรายชื่อและเรียงตามลำดับที่ส่วนงานเสนอ   เทคนิคการดำเนินการ

6.  เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เอกสารหมายเลข 1.5)

7.  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ส่วนงานรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (เอกสารหมายเลข 1.6)

8.  ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ไปยังกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและหนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรให้เป็นกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (เอกสารหมายเลข 1.7)

9.  ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้รถไปยังส่วนงานเพื่อรับ-ส่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (เอกสารหมายเลข 1.8)

10.ประสานคณะกรรมการเรื่องการเดินทาง ที่พัก การรับ-ส่ง ก่อนการตรวจประเมินประมาณ 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ กรณีเดินทางมาด้วยตนเอง ประสานงานเรื่องการเดินทางมาส่วนงานที่รับการตรวจ ก่อนการตรวจอย่างน้อย 1-2 วัน   เทคนิคการดำเนินการ

11.ยืนยันกำหนดใช้รถกับส่วนงานที่รับการประเมิน และขอชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ก่อนการตรวจประเมินประมาณ 1-2 วัน

12.เตรียมเอกสารประกอบการตรวจประเมินก่อนการประเมิน 3 สัปดาห์ และส่งให้กรรมการฯ ทั้งนี้ สำหรับรายงานการประเมินตนเองที่ส่งมาช้ากว่ากำหนด แจ้งส่วนงานส่งให้คณะกรรมการโดยตรง (เอกสารหมายเลข 1.9)

13.ศึกษารายงานการประเมินตนเองของส่วนงาน เพื่อเตรียมเอกสารและประกอบต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่กรรมการ และแจ้งส่วนงานกรณีที่ข้อมูลไม่ชัดเจน

14.เตรียมไฟล์รายงานผลการประเมิน ประกอบด้วย ไฟล์จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ (เอกสารหมายเลข 1.10) ไฟล์ตารางคำนวณคะแนน (เอกสารหมายเลข 1.11) ไฟล์รายงานการประเมินปีที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข 1.12) ไฟล์กำหนดการ (เอกสารหมายเลข 1.13) ไฟล์ใบเซ็นต์ชื่อกรรมการ (เอกสารหมายเลข 1.14) ไฟล์รายงานการเดินทาง (เอกสารหมายเลข 1.15)

15.เตรียมเอกสารประกอบการประเมิน อาทิ รายงานผลการประเมินปีที่ผ่านมา เอกสารให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กำหนดการ เอกสารตารางคะแนน ใบเซ็นต์ชื่อ รายงานการเดินทาง รายงานการประเมินตนเองของส่วนงาน  username และ password ของกรรมการ เบอร์ติดต่อกรรมการ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน

16.รับ-ส่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสนามบินไปโรงแรม และนัดหมายเวลาที่จะมารับในวันที่เดินทางมาถึง หากไม่สะดวก ขอความร่วมมือส่วนงานรับแทน

17.ยืนยันได้การรับเอกสารของคณะกรรมการ และแจ้งวัน เวลา สถานที่อีกครั้งหนึ่งก่อนการตรวจประเมิน 1 วัน

18.แจ้งความประสงค์การใช้ห้องประชุม และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจประเมิน และการเตรียมอาหารของคณะกรรมการ กรณีรับประทานอาหารเจ หรืออาหารมุสลิม

19.เตรียมใบลงเวลาสำหรับการทำงานล่วงเวลาสำหรับคนขับรถ

20.เตรียมข้อมูลความเชี่ยวชาญ คณะที่สังกัด e-mail และภาพถ่ายของกรรมการภายใน ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

21.แจ้งเบอร์ติดต่อและ e-mail ของเลขานุการแก่คณะกรรมการ

22.เตรียมค่าเดินทางแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีจองตั๋วเครื่องบินมาเอง หรือเดินทางมาด้วยตนเอง

23.ประสานงานกรรมการภายใน เรื่องวัน เวลา สถานที่ การเดินทางไปยังส่วนงานที่รับการประเมินก่อนการตรวจประเมินอย่างน้อย 1 วัน

 

 

 

 

Home    News    Articles    Downloads    Contact