You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
 

องค์ความรู้สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

@ 2011-11-21

การเสริฟอาหารว่าง
   -
วางอาหารว่างไว้ก่อนการประชุม กรณีประธานที่ประชุมมาประชุมหลังกำหนดเวลา
   - เสริฟระหว่างการประชุม กรณีประธานมาตรงเวลาที่กำหนด
   - การเสริฟอาหารว่างควรเสริฟประธานเป็นท่านแรก
   - หากมีผู้เข้าร่วมประชุมช้า ควรดูแลเรื่องอาหารว่างด้วย
   - อาหารว่างควรจะมีสีสันสวยงาม มีคุณภาพ รสชาติหลากหลาย และประเภทอาหารควรคำนึงถึงอายุผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
   - การเสริฟน้ำควรเสริฟน้ำดื่มขวดเล็ก

 

 

 


ปัญหาและแนวทางแก้ไข
   - อาหารว่างมาส่งไม่ตรงเวลา   ควร confirm ก่อน 1 วัน

Home    News    Articles    Downloads    Contact