You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
 

องค์ความรู้ประเด็นกลางสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา


องค์ความรู้ประเด็นกลาง สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    ปี 256
2 - สื่อสารกับผู้รับบริการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้รับบริการ

    ปี 25
61- 1 สรุปประเด็นองค์ความรู้ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                2 สรุปแบบสำรวจการนำ km ไปใช้ของบุคลากร
                3
ทบทวน KM ในรอบปีที่ผ่านมา
                4 การนำองค์ความรู้ไปใช้ของบุคลากร
    ปี 2559 - การสำรวจความพึงพอใความผูกพันของผู้รับบริการ
    ปี 2557 - เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม
    ปี 2556 - เทคนิคการประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการ
    ปี 2555 - การจัดการประชุมที่ดี
    ปี 2554 -
การเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา