You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
 

องค์ความรู้ประเด็นกลางสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา


องค์ความรู้ประเด็นกลาง สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    ปี 2559 - การสำรวจความพึงพอใความผูกพันของผู้รับบริการ
    ปี 2557 - เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม
    ปี 2556 - เทคนิคการประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการ
    ปี 2555 - การจัดการประชุมที่ดี
    ปี 2554 -
การเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา