ค่านิยม

ค่านิยม : คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยจิต มุ่งคิดพัฒนา

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ :
เป็นกลไกที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
To be an outstanding educational quality driving mechanism of Chiang Mai University

พันธกิจ

พันธกิจ
ส่งเสริมให้คณะพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน บริหารจัดการการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลัก
1. ความสามารถในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
2. ความสามารถในการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน
3. ความสามารถในการขับเคลื่อนระบบ CMU-EdPEx