ค่านิยม

ค่านิยม : คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยจิต มุ่งคิดพัฒนา

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ :
เป็นกลไกที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา : To be an outstanding educational quality driving mechanism

พันธกิจ

พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้คณะพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและจัดการศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
2. ส่งเสริมให้อาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานนำระบบ CMU-EdPEx ไปใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผล เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
4. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร และคุณภาพการบริหารจัดการตามระบบ CMU-EdPEx ของส่วนงาน และมหาวิทยาลัย

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลัก
1. ความสามารถในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
2. ความสามารถในการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน
3. ความสามารถในการขับเคลื่อนระบบ CMU-EdPEx