แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรและกระบวนวิชา

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร

 • template สำหรับหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง
 • template สำหรับหลักสูตรที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด
 • template เอกสารรับรองคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • เอกสารประกอบการแต่งตั้งกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร
 • แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ ขั้นตอนที่ 1 (update 5 พ.ย. 63)
 • ข้อมูลหลักที่ควรชี้แจงประกอบการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่
 • แนวทางการวิเคราะห์หลักสูตรใหม่
 • template มคอ. 2

  หลักสูตรใหม่
  - มคอ.2
  - บทสรุปผู้บริหาร
  หลักสูตรปรับปรุง
  - มคอ. 2
  - บทสรุปผู้บริหาร

  template หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)

 • สมอ.08 (ปรับโครงสร้างหลักสูตร)
 • สมอ.08 (เปลี่ยนแปลงอาจารย์ฯ)
 • template ปรับแผนการศึกษา
  template มคอ.3 OBE
  template มคอ.4 OBE
 • ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา
 • ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา
 • ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง mapping (เฉพาะหมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา)
 • ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง mapping GE
 • ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง mapping GE (เฉพาะหมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา)
 • ตารางปิดสอนกระบวนวิชา
 • template มคอ.5 OBE
  template มคอ.6 OBE
  template ขอกำหนด Course Learning Outcomes (CLOs)
  template แจ้งรายชื่อกระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้อาจารย์พิเศษสอนมากกว่าร้อยละ 50 ของกระบวนวิชา
 • แบบที่ 1
 • แบบที่ 2
 • ติดต่อเรา
  ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  โทรศัพท์ : 0-5394-1406, 1407, 1417, 1420, 1424

  โทรสาร : 0-5394-1404