ภาพกิจกรรม การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ปี 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการเเละรองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาคุณภพาการศึกษา และผู้เเทนของคณะ/วิทยาลัยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563  
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 7 รูป