ภาพกิจกรรมพิธีมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 12 รูป