ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AUN-QA) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 4 รูป