ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2563 นำโดย ผศ.สพญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้แทนสถาบันสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค ณ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ และโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563  
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 8 รูป