รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนอธิการบดีหรือประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกที่ได้จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ในงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการดังกล่าวฯ ประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เสริมศักยภาพครู พัฒนาความรู้สู่ชุมชน สร้างคนไทยในโลกยุคใหม่” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีผู้แทนสถาบันสมาชิกในเครือข่ายที่รับผิดชอบโครงการฯ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมจัดแสดงผลการดำเนินงานและนิทรรศการในภาพรวมของเครือข่ายฯ 
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 8 รูป