ภาพกิจกรรม โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “Step to EQD TQA” ณ นิรันดร์ โรแมนติก บูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 7 รูป