ภาพกิจกรรม การสัมมนาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนงานประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนัก เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ 
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 12 รูป