ภาพกิจกรรม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 14 รูป