สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ได้มีการเปิดรับฟังความเห็นจากตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษา โดยมี คุณจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 9 รูป